Jak możemy pomóc?

Moje Fixly
od

Jak możemy pomóc?

Site is offline. Click here for more info.

Regulamin akcji promocyjnej „Punkty z opcją premium na 15 dni” - promocja nieaktualna

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Punkty z opcją premium na 15 dni

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Operatorem i organizatorem akcji promocyjnej „Punkty z opcją premium na 15 dni” (dalej: „Akcja promocyjna”) jest Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568963, NIP: 7792433421, kapitał zakładowy: 1 000 100,00 zł (dalej: „Spółka”), będąca operatorem serwisu Fixly dostępnego pod adresem internetowym www.fixly.pl (dalej: „Fixly”).
 2. Akcja promocyjna obowiązuje od dnia 06.08.2020 r. do dnia 20.08.2020 r.

 

 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

 

 1. Akcja promocyjna adresowana jest do wszystkich użytkowników Fixly – Wykonawców, którzy zakupią jeden z pakietów 70 punktów wraz z jedną usługą dodatkową.
 2. W ramach Akcji promocyjnej, Wykonawca, który spełnił warunki uczestnictwa wskazane w ust. 1 powyżej, jest uprawniony do ceny promocyjnej za pakiet wraz z usługą dodatkową zgodnie z wyliczeniem wskazanym w poniższej tabeli:

 

Nazwa pakietu

Maksymalna cena pakietu

Cena promocyjna

70 punktów Fixly (ważnych 90 dni) + Wyprzedź innych na 15 dni

170 zł brutto

120 zł brutto

70 punktów Fixly (ważnych 90 dni) + Wysyłaj szóstą ofertę na 15 dni

150 zł brutto

110 zł brutto

70 punktów Fixly (ważnych 90 dni) + Zwiększ swój zasięg na 15 dni

130 zł brutto

95 zł brutto 1. Punkty Fixly nie podlegają wymianie na środki pieniężne.

 

 • 3 REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej Akcji promocyjnej należy składać w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres: pomoc@fixly.pl lub listem poleconym na adres: Grupa OLX sp. z o. o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań.
 2. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji powinna ona określać: imię i nazwisko, login oraz adres zamieszkania użytkownika, a także szczegółowy opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

 

 • 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Spółka uprawniona jest do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie prowadzonej przez nią działalności, skutkującej koniecznością zmiany regulaminu celem dostosowania go do obowiązujących przepisów; poprawy przez Spółkę poziomu bezpieczeństwa Użytkowników lub poziomu ochrony danych osobowych Użytkowników; ulepszenia funkcjonalności oferowanych przez Spółkę w ramach Fixly, wprowadzenia nowej funkcjonalności lub rezygnacji z niektórych funkcjonalności w ramach świadczonych usług; zmiany Regulaminu serwisu Fixly. Spółka uprawniona jest do zmiany niniejszego Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia Użytkownikom zmienionego regulaminu. Informacja o zmianach dostępna będzie pod adresem https://pomoc.fixly.pl/hc/pl.
 2. Udział w Akcji promocyjnej jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu serwisu Fixly znajdującego sie na stronie: https://pomoc.fixly.pl/hc/pl/articles/360000013459.