Jak możemy pomóc?

Moje Fixly
od

Jak możemy pomóc?

Site is offline. Click here for more info.

Zasady korzystania

UWAGA:

Serwis Fixly znajduje się w wersji produkcyjnej - beta, co oznacza, że nie wszystkie opisane poniżej w treści funkcjonalności lub rozwiązania funkcjonują poprawnie lub są udostępnione dla wszystkich Użytkowników. Wersja beta obejmuje udostępnianie Usług świadczonych przez Operatora Wykonawcom.

 

Regulamin serwisu Fixly

 1. Postanowienia wstępne
 2. Definicje
 3. Ogólne warunki korzystania z serwisu
 4. Konto
 5. Zasady redagowania Profilu, Twojej strony oraz zamieszczania Zapytań, Usług i Ofert
 6. Usługi dodatkowe
 7. Opinie
 8. Zasady odpowiedzialności
 9. Usługi
 10. Płatności
 11. Postępowanie reklamacyjne
 12. Skarga i mediacja
 13. Postanowienia końcowe

Załączniki do regulaminu

 • Polityka ochrony prywatności użytkownika Serwisu Fixly
 • Polityka dotycząca Cookies i Podobnych Technologii
 • Usługi zakazane
 • Usługi dodatkowe i Pakiety
 • Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu
 • Faktury w wersji elektronicznej

 

 1. Postanowienia wstępne
 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez spółkę Grupa OLX sp. z o. o. na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich Zapytań lub Ofert w Serwisie Fixly oraz usług dodatkowych, jak również zasady dostępu i korzystania z Serwisu Fixly.
 2. Serwis Fixly jest dostępny na stronie internetowej: fixly.pl oraz przez aplikację mobilną dostarczoną przez Operatora. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu Fixly jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową. Za dostęp do aplikacji z urządzeń mobilnych operator telekomunikacyjny może naliczyć dodatkową opłatę.

 

      2. Definicje

 1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
  1. Operator — Grupa OLX sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568963, NIP: 7792433421, wysokość kapitału zakładowego 1 510 000 zł, z którym Użytkownik może kontaktować się pod adresem kontakt@fixly.pl;
  2. Serwis Fixly albo Serwis – internetowy serwis pod nazwą Fixly, prowadzony przez Operatora w języku polskim, dostępny w domenie internetowej fixly.pl oraz przez aplikację mobilną;
  3. Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto;
  4. Konto – Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą jednego adresu e-mail albo numeru telefonu komórkowego, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu.;
  5. Profil – informacja dostępna w Serwisie dotycząca Wykonawcy lub Zlecającego;
  6. Wykonawca – Użytkownik, który świadczy Usługi wskazane w ramach Profilu;
  7. Zlecający – Użytkownik, który umieścił Zapytanie w celu znalezienia Wykonawcy do wykonania określonej Usługi;
  8. Użytkownik biznesowy - Wykonawca, który świadczy Usługi w ramach Profilu, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz korzystający z usług Operatora w ramach Serwisu, w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową;
  9. Usługa – oferowana do wykonania przez Wykonawcę czynność, opisana w ramach Profilu Wykonawcy;
  10. Zapytanie - informacja umieszczana przez Zlecającego w Serwisie, w celu poszukiwania Wykonawcy zainteresowanego wykonaniem czynności w ramach zakresu danej Usługi;
  11. Oferta – propozycja zawarcia umowy na wykonanie konkretnych czynności w ramach Usługi, składana Zlecającemu przez Wykonawcę, zawierająca szczegóły dotyczące realizacji Usługi, o której mowa w Zapytaniu;
  12. Opinia – subiektywna wypowiedź Zlecającego odnosząca się m.in. do jakości pracy i współpracy z Wykonawcą oraz oferowanej lub wykonanej przez niego Usługi;
  13. Regulamin – niniejszy dokument;
  14. Pakiet - opisany w Załączniku nr 4 zestaw Usług dodatkowych oraz Punktów Fixly, które Wykonawca może nabywać łącznie;
  15. Usługi dodatkowe - odpłatne usługi udostępniane przez Operatora Wykonawcom, inne niż uniemożliwienie składania Ofert zgodnie z pkt. 5.6 Regulaminu.
  16. Partner – współpracująca z Operatorem w ramach danego Programu Partnerskiego osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, produkująca lub dystrybuująca Produkt, który Zlecający może
   zakupić a Wykonawca wykonać względem niego odpowiednią usługę.
  17. Program Partnerski - współpraca między Operatorem a zewnętrznym Partnerem określająca zasady świadczenia usług nabywanych przez Zlecających od Wykonawców znalezionych poprzez serwis Fixly.pl mająca na celu zapewnienie danej jakości takich usług.
  18. Produkt - przedmiot usługi wskazanej przez Zlecającego w Zapytaniu w ramach Programu Partnerskiego.
  19. Płatności Fixly - usługa świadczona przez Operatora Płatności, umożliwiająca Zlecającemu dokonywanie w ramach Serwisu płatności za Usługę oraz ewidencjonowanie środków pieniężnych pochodzących z takich płatności w narzędziu rozliczeniowym prowadzonym przez Operatora Płatności na rzecz Wykonawcy.
  20. Operator Płatności - podmiot świadczący usługi płatnicze na rzecz Użytkowników w ramach Płatności Fixly: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
  21. Twoja strona - dodatkowy, publiczny Profil Wykonawcy, który Wykonawca może dobrowolnie uzupełnić o wybrane, wskazane przez Serwis dane.

 

 

      3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkowników nieodpłatnych i odpłatnych (dodatkowych) usług polegających na umożliwieniu kontaktu pomiędzy Wykonawcami i Zlecającymi oraz umożliwianiu dokonania wyboru Wykonawcy Usług przez Zlecającego. Odpłatne usługi dodatkowe zostały opisane w Załączniku nr 4 do Regulaminu.
 2. Kontakt inicjuje Zlecający umieszczając w Serwisie Zapytanie, którego treść jest samodzielnie ustalana przez Zlecającego w ramach kryteriów wskazanych przez Serwis.
 3. Treść Zapytania powinna nawiązywać do jednej z Usług oferowanych przez Wykonawców oraz nie może wprowadzać w błąd potencjalnych Wykonawców, w szczególności co do zakresu prac do wykonania.
 4. Zlecający odpowiada za zgodność Zapytania ze stanem faktycznym oraz umieszczenie w nim wszystkich informacji istotnych dla złożenia Oferty przez Wykonawcę.
 5. Zamieszczenie Zapytania powinno odzwierciedlać rzeczywiste zapotrzebowanie i zamiar skorzystania z Usługi, której Zapytanie dotyczy oraz nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Operator może prowadzić Programy Partnerskie, w ramach których Wykonawca ma możliwość - po spełnieniu odpowiednich warunków - odbierać i odpowiadać na Zapytania umieszczone w dedykowanych kategoriach, w których dane Usługi i Wykonawcy sygnowane są przez Partnera zgodnie z zakresem Programu Partnerskiego.
 7. Zlecający może dodać Zapytanie w kategorii dedykowanej dla danego Programu Partnerskiego. W tym celu Zlecający musi posiadać Produkt, który został zakupiony u Partnera oraz który znajduje się na liście dostępnej w Zapytaniu. Jeśli Zlecający nie spełnia powyższych kryteriów, może dodać zapytanie w kategoriach dostępnych w Serwisie nie będących częścią Programu Partnerskiego.
 8. Zapytanie dostępne jest dla wszystkich Wykonawców, których informacje umieszczone w Profilu, w tym zakres oferowanych Usług, odpowiadają kryteriom wskazanym w Zapytaniu tego Zlecającego. Jeśli Zlecający umieścił Zapytanie w ramach kategorii danego Programu Partnerskiego, Zapytanie to będzie dostępne jedynie dla Wykonawców, którzy przystąpili do tego Programu Partnerskiego.
 9. Operator oraz - jeśli dotyczy - Partner - w żadnym zakresie nie odpowiadają za usługi świadczone przez Wykonawców. Wykonawca ponosi w pełni odpowiedzialność za świadczone Usługi. W związku z powyższym zaleca się, aby Zlecający poczynił we własnym zakresie i według własnej oceny i uznania kroki mające na celu zabezpieczenie jego interesów w relacji z Wykonawcą, np. podpisanie odpowiedniej umowy, sprawdzenie czy Wykonawca posiada ubezpieczenie od prowadzonej działalności, spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonanych Usług.
 10. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia i dane) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem (w szczególności, że dane podawane w ramach Profilu oraz Twojej strony są prawdziwe, pełne, rzetelne i dotyczą Wykonawcy, który jest Użytkownikiem danego Konta), a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
 11. Operator zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, której treść informacyjnie stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 12. W związku z funkcjonowaniem Serwisu dane osobowe Użytkowników związane z Zapytaniami, Usługami oraz Profilami Wykonawców, podlegają zautomatyzowanym procesom przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania. Takie procesy przetwarzania danych mogą prowadzić do podejmowania automatycznych decyzji wpływających na sytuację Użytkowników. Zasady zautomatyzowanego przetwarzania oraz ich przewidywane konsekwencje zostały opisane w sekcji 5. Polityki Prywatności.
 13. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu informacji, danych lub materiałów wymaga każdorazowo zgody Operatora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również interesów Operatora oraz Użytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez uprzedniej zgody Operatora utrwalonej na trwałym nośniku.

 

      4. Konto

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu i wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza, celem utworzenia Konta i umieszczenia w nim danych Użytkownika.
 2. Utworzenie Konta zapewnia Użytkownikowi pełen dostęp do jego Profilu. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail albo numeru telefonu komórkowego przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Serwisu.
 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w imieniu tych podmiotów w tym zakresie.
 4. Użytkownik może posiadać i korzystać w Serwisie z jednego Konta jako Zlecający i z jednego Konta jako Wykonawca.
 5. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów e-mail.
 6. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy. Użytkownik będący konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w pkt 4 ust. 2 Umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 5 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Zapytania lub wysłał Ofertę tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte.

 

      5. Zasady redagowania Profilu, Twojej strony oraz zamieszczania Zapytań, Usług i Ofert

 1. W celu zamieszczenia Zapytania lub danych w Profilu lub na Twojej stronie:
  1. Wykonawca posiadający Konto, po zalogowaniu w Serwisie powinien uzupełnić Profil lub dobrowolnie dodatkowo Twoją stronę poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronie Serwisu – opis powinien być zgodny z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,
  2. Zlecający posiadający Konto, po zalogowaniu w Serwisie dokonuje wyboru parametrów w celu utworzenia Zapytania poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu – opis powinien być zgodny z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Profil Zlecającego widoczny jest tylko dla Wykonawców, którym zostało przesłane Zapytanie Zlecającego. Twoja strona widoczna jest dla wszystkich osób przeglądających Serwis Fixly, nie tylko Użytkowników. 
 3. Zamieszczenie przez Zlecającego Zapytania i założenie oraz prowadzenie Konta jest bezpłatne.
 4. Zamieszczone w Serwisie Zapytania zostają przesłane przez zautomatyzowane narzędzie informatyczne do wszystkich Wykonawców spełniających kryteria wskazane przez Zlecającego w treści Zapytania. Zlecający po wysłaniu Zapytania otrzymuje w ramach Serwisu potwierdzenie jego umieszczenia.
 5. Zlecający otrzyma maksymalnie pięć Ofert Wykonawców, którzy jako pierwsi złożyli Ofertę Zlecającemu na jego Zapytanie z zastrzeżeniem punktu 2 załącznika nr 4 do Regulaminu.
 6. Wykonawcy zainteresowani Zapytaniem składają Zlecającemu Ofertę. Operator zastrzega, że za złożenie Oferty może zostać wprowadzona opłata z wykorzystaniem punktów Fixly. Opłata ta wynosić może od 0 do 50 punktów Fixly.
 7. Po otrzymaniu Oferty, Zlecający powinien dokonać wyboru Wykonawcy i poinformować o tym Wykonawcę. Następnie Zlecający i Wykonawca ustalają między sobą dalszą formę kontaktu i termin zawarcia umowy oraz innych postanowień w zależności od ich woli. Zapewnienie spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zachowania formy pisemnej bądź innej formy szczególnej dla ważności umowy, należy wyłącznie do stron umowy.
 8. Publikacja Zapytania lub Oferty w Serwisie kończy się w następujących sytuacjach:
  1. w przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji Zapytania przez Użytkownika,
  2. po upływie 24 godzin od momentu zamieszczenia Zapytania przez Zlecającego,
  3. z chwilą otrzymania przez Zlecającego 5 Ofert od Wykonawców,
  4. z chwilą kiedy Zlecający wystawi Opinię jednemu z Wykonawców,
  5. w momencie usunięcia Konta Zlecającego lub Wykonawcy,
  6. w przypadkach określonych w pkt 5 ust. 21 nin. Regulaminu.
 9. Użytkownik może modyfikować dane w Profilu lub na Twoje stronie po zalogowaniu się do Fixly.
 10. Zapytanie należy umieścić w odpowiedniej ze względu na jego rodzaj kategorii branżowej. W przypadku wyboru przez Zlecającego błędnej kategorii, Operator zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii Zapytania wskazanego przez niego. O zmianie kategorii Zlecający zostaje poinformowany drogą elektroniczną na wskazany przy rejestracji adres email. Zlecający może usunąć zamieszczone Zapytanie, jeśli nie zgadza się z przyporządkowaniem dokonanym przez Operatora.
 11. Treść Oferty powinna zawierać wymagane prawem informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony praw konsumentów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w Profilu i Ofercie oraz na Twojej stronie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
 12. Oferta pochodzi od Wykonawcy i jest przez niego sformułowana.
 13. Oferta, w tym jej przedmiot, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Operatora lub innych serwisów z nim powiązanych.
 14. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających prawa lub dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań lub publikowanie w ramach Profilu lub Twojej strony treści wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu, w tym niedozwolone jest zamieszczanie Zapytania, Profilu lub Twojej strony o charakterze towarzyskim.
 15. Operator zastrzega sobie możliwość ukrywania fragmentów Zapytań, Ofert lub Profili, w zakresie odnoszącym się do danych umożliwiających kontakt z kontrahentem (imię, nazwisko, adres, telefon, dane komunikatorów, stron internetowych, stron profili w portalach społecznościowych itp.).
 16. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań polegających na wystawianiu opinii w związku z Profilem lub Twoją stroną celem uzyskania wyższej wiarygodności w systemie ocen lub obniżania wiarygodności innych Użytkowników. Działania takie nie mogą być dokonywane przy użyciu Kont innych Użytkowników lub przez osoby bliskie Użytkownikowi, osoby wspólnie zamieszkujące z Użytkownikiem bądź inne osoby, z którymi Użytkownik pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że Użytkownik i te osoby działają w porozumieniu bądź w jakikolwiek inny powiązany sposób, w tym z wykorzystaniem urządzeń lub programów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści umieszczane w Serwisie, w tym w komentarzach i odpowiedziach.
 17. W razie uzyskania wiarygodnej wiadomości (na podstawie zgłoszenia nadużycia lub w inny sposób) o tym, że treść przesyłana czy publikowana z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika ma bezprawny charakter lub narusza postanowienia Regulaminu, Operator może:
  1. podjąć właściwe czynności wyjaśniające, dążąc do ustalenia okoliczności sprawy, działając proporcjonalnie i rozsądnie, w tym przykładowo poprzez kontakt z podmiotem zgłaszającym nadużycie, Użytkownikiem, właściwym organem lub zewnętrznym doradcą;
  2. poinformować, w razie dokonania blokady danej treści, najpóźniej z chwilą, gdy blokada staje się skuteczna, Użytkownika w formie wiadomości email, ze wskazaniem zablokowanej treści, powodów decyzji o blokadzie, wskazaniem podstaw decyzji z powołaniem treści Regulaminu.
 18. Użytkownik ma możliwość zakwestionowania decyzji w przedmiocie blokady treści lub Konta poprzez złożenie sprzeciwu od przekazania przez Operatora informacji o blokadzie danej treści lub Konta. Postanowienia regulujące postępowanie reklamacyjne stosuje się odpowiednio.
 19. W przypadku uznania sprzeciwu za zasadny lub w razie niebudzącego wątpliwości ustania okoliczności uzasadniających bezprawność lub sprzeczność z Regulaminem danej treści:
  1. zablokowana treść zostaje przywrócona,
  2. jeżeli treść była objęta jedną z usług dodatkowych płatnych, Operator zwróci pobraną wcześniej opłatę na konto Użytkownika, w wysokości proporcjonalnej do okresu w jakim dana usługa dodatkowa nie została wykorzystana, w postaci środków służących do ponownego skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.  
 20. W przypadku uznania sprzeciwu za bezzasadny, niewniesienia sprzeciwu w terminie 7 dni od pozyskania informacji określonej w punkcie 5.17.2 lub skierowania do Operatora zawiadomienia właściwego organu ze stosownym żądaniem:
  1. zablokowana treść zostaje bezpowrotnie usunięta;
  2. jeżeli dana treść była objęta jedną z usług dodatkowych Odpłatnych, Operator pomniejszy płatność, o której mowa w punkcie 10 w związku z daną treścią. Wykorzystane w ramach pakietu lub Limitu w związku z daną treścią nie podlegają zwróceniu.
 21. W przypadku blokady Konta, Użytkownik nie może korzystać z żadnych usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu. W razie blokady Konta Operator może rozwiązać umowę zawartą z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym.
 22. Operator ma prawo do usunięcia lub zablokowania Zapytania, Oferty, Profilu, Konta lub innych materiałów lub przekazów, jeżeli naruszają one w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawierają treści:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe,
  2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  3. naruszające dobra osobiste, dobre obyczaje, prawa autorskie, prawa ochronne do znaków towarowych lub inne prawa własności intelektualnej,
  4. szkodzące dobremu imieniu lub renomie Serwisu, Operatora, Partnera
  5. wprowadzające w błąd.
 23. W sytuacji, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Serwisu wymaga dodatkowej weryfikacji danych, w przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Operator może uzależnić korzystanie z Serwisu od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Operator zniesie ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.
 24. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w Zleceniu, wystawienie Zapytania w niewłaściwej kategorii lub zastrzeżenie w treści Zapytania, Profilu lub na Twojej stronie dotyczące realizacji Usługi wyłącznie za uprzednią zapłatą ceny przez Zlecającego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Zapytania, Profilu lub Twojej strony lub blokady Konta
 25. W razie poważnego powtarzającego się naruszenia prawa z wykorzystaniem Serwisu, a także poważnego lub powtarzającego się naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności w razie powtarzających się prób publikowania lub rozpowszechniania nielegalnych treści przez danego Użytkownika lub różnych Użytkowników działających wspólnie i w porozumieniu, generowaniu sztucznego ruchu, spamowaniu, przekazywaniu uzyskanych za pośrednictwem Serwisu Zapytań i informacji o nich do osób innych, niż Wykonawca, który dokonał zakupu odpowiedniego Pakietu, w tym z wykorzystaniem różnych Kont, Grupa OLX może, z zachowaniem zasad proporcjonalności i poszanowania wolności obrotu, zawiesić lub zablokować (zakończyć) świadczenie Usług dodatkowych lubPakietów danego Użytkownika, zawiesić Konto lub Konta albo tymczasowo lub permanentnie je zablokować, co będzie równoznaczne z tymczasowym zawieszeniem świadczenia usług na rzecz Użytkownika, z uwzględnieniem poniższych zasad:
 • zawieszenie Konta oznacza czasowe wstrzymania jego funkcjonalności. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, traci możliwość aktywnego korzystania z Serwisu, co oznacza, że nie może wysyłać wiadomości z wykorzystaniem jego funkcjonalności ani publikować ani odpowiadać na Zapytania. Użytkownik może jednak przeglądać Serwis, historię wiadomości, przy czym, aby dokonać wypłaty przypisanych mu środków powinien skontaktować się z się z działem Wsparcia Klienta/Centrum Pomocy na adres email: pomoc@fixly.pl.
 • zablokowanie Konta oznacza utratę przez Użytkownika możliwości zalogowania się do Konta.
 • Użytkownik zostanie poinformowany w razie dokonania blokady danej treści, najpóźniej z chwilą gdy blokada staje się skuteczna, w formie wiadomości email, ze wskazaniem zablokowanej treści, powodów decyzji o blokadzie ze wskazaniem podstaw decyzji z powołaniem treści Regulaminu.
 1. Dla uniknięcia wątpliwości, wniesienie lub niewniesienie skutecznego sprzeciwu w sytuacjach określonych punktem 5.18 lub 5.26 Regulaminu pozostaje bez wpływu na prawo Użytkownika do wniesienia reklamacji zgodnie z punktem 10 Regulaminu. 

 

 

      6. Usługi dodatkowe

 1. Wykonawca może skorzystać z Usług dodatkowych, aktywując w serwisie Fixly jedną lub więcej spośród płatnych usług, opisanych w Załączniku nr 4 do Regulaminu lub aktywując je w ramach Pakietu.
 2. Usługi dodatkowe, o których mowa w Załączniku nr 4, świadczone są od momentu ich aktywacji i trwają przez ilość dni wskazanych w cenniku, za wyjątkiem usługi Odkryj numer, w której płatność jest dokonywana każdorazowo.
 3. Usługi, o których mowa w Załączniku nr 4, odnoszą skutek bezpośrednio po ich aktywacji, przy czym możliwa jest ich wielokrotna aktywacja.
 4. Zakres i warunki świadczenia niektórych usług dodatkowych mogą być określone w odrębnych regulaminach. Warunkiem korzystania z tych usług jest akceptacja właściwego regulaminu.
 5. Możliwość skorzystania z Usług dodatkowych może być ograniczona działaniem algorytmów odpowiedzialnych za podejmowanie automatycznych decyzji, o których mowa w pkt 3 ust. 12 Regulaminu.

 

 

      7. Opinie

 1. Operator umożliwia Zlecającym zamieszczanie Opinii w Serwisie. Opinie dostępne będą w Profilu danego Wykonawcy po ich zamieszczeniu przez Zlecających.
 2. Opinia nie może naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności nie może zawierać:
  1. wulgaryzmów, treści obscenicznych i pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
  2. adresów stron internetowych lub odnośników do innych serwisów internetowych,
  3. treści o charakterze reklamowym, innych treści o charakterze komercyjnym,
  4. danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,
  5. treści naruszające prawa podmiotów trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, dobre obyczaje, dobra osobiste, w tym dobre imię, renomę innych Użytkowników lub osób trzecich lub Partnera,
  6. treści stanowiących wynik porozumienia z innymi Użytkownikami lub osobami trzecimi w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów, w tym Wykonawców,
  7. treści nieprawdziwych, zniesławiających lub stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
 3. Opinia powinna odnosić się przede wszystkim do jakości wykonanej Usługi, atrakcyjności Oferty oraz kontaktu z Wykonawcą.
 4. Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu Operator upoważniony jest do usuwania Opinii w całości lub części, bądź jej zmiany redakcyjnej i edycyjnej, w niezbędnym zakresie, gdy Opinia:
  1. stanowi kolejną opinię odnoszącą się do tej samej Usługi,
  2. odnosi się do innego Wykonawcy niż opiniowany,
  3. odnosi się do innych Usług niż Usługa opiniowana,
  4. jest wystawiona sobie przez Wykonawcę,
  5. wystawiona została z tymczasowego adresu e-mail,
  6. została wystawiona w sposób wskazujący na zautomatyzowanie wystawienia lub za pomocą rozwiązań pozwalających na uniknięcie analizy ruchu sieciowego,
  7. narusza Regulamin, w tym w szczególności zasady określone w pkt 7.2. – 7.3. powyżej.
 5. Poprzez zamieszczenie Opinii w ramach Profilu, Zlecający wyraża zgodę na korzystanie z Opinii z oznaczeniem jej imieniem danego Zlecającego oraz opublikowanie Opinii przez Operatora poza Profilem, w całości lub w części, w tym wraz z dodanym do Profilu zdjęciem i wizerunkiem utrwalonym na tym zdjęciu, w tym w szczególności w zakresie zaprezentowania innym Użytkownikom Opinii na temat Usługi, Użytkowników lub Serwisu.
 6. Wykonawca uprawniony jest do jednokrotnego skomentowania danej Opinii wystawionej przez Zlecającego i odnoszącej się do Usługi lub samego Wykonawcy. Postanowienia pkt. 6.1. – 6.5 stosuje się do komentarzy Wykonawcy.

 

      8. Zasady odpowiedzialności

 1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Zapytania, Profilu lub Twojej strony w Serwisie nie ingerując w formę i ich treść, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z treścią Zapytania, Oferty, Profilu lub Twojej strony jak również za następstwa działań podjętych przez Zlecającego, Wykonawcę oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność danych podanych w Zapytaniu, Profilu Twojej stronie i Ofercie oraz zdolność Zlecających i Wykonawców do realizacji umów zawartych w efekcie przyjęcia Oferty przez Zlecającego.
 3. Operator nie odpowiada za:
 • brak zainteresowania przedmiotem Zapytania, Profilu lub Twojej strony przez innych Użytkowników;
 • niedokonanie wyboru Oferty przez Zlecającego lub niezawarcie umowy przez Zlecającego mimo wyboru Oferty Wykonawcy;
 • realizację obowiązków Użytkowników wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza chroniących prawa konsumentów.
 1. Operator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Użytkownicy mają możliwość zawarcia lub wykonania tych Umów.

 

 1. Usługi
 1. Zapytanie należy rozumieć jedynie jako zaproszenie do negocjacji lub zaproszenie do składania Ofert.
 2. Zlecający, który zmieścił Zapytanie, zainteresowany określonymi Usługami, jest kojarzony z Wykonawcami oferującymi Usługi opisane w Zapytaniu. przy czym po dodaniu Zapytania w kategorii danego Programu Partnerskiego, Zlecający jest kojarzony wyłącznie z Wykonawcami, którzy przystąpili do takiego Programu Partnerskiego. Wybór danego Wykonawcy dokonywany jest przez Zlecającego.
 3. Po dokonaniu wyboru Wykonawcy przez Zlecającego Strony powinny realizować umowę na warunkach określonych w komunikatach przekazywanych w Serwisie lub przez siebie ustalonych. Zlecający powinien w szczególności przygotować miejsce, w którym Wykonawca będzie mógł wykonać umowę w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu jak również umożliwić Wykonawcy prawidłowe wykonanie Usługi (m.in. poprzez zapewnienie dostępności wszelkich elementów Produktu do montażu).
 4. Zmiana terminu wykonania Usługi w ramach Programu Partnerskiego może nastąpić zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zlecającego. W przypadku, gdy nowy termin nie odpowiada stronom, Zlecający może:
  a. skorzystać z pozostałych przesłanych do niego Ofert,
  b. ponownie dodać Zapytanie w ramach kategorii danego Programu Partnerskiego,
  c. dodać zapytanie w kategorii spoza Programu Partnerskiego,
  d. skorzystać z usług montażu bezpośrednio u Partnera, jeżeli takowe świadczy.
  Podjęcie czynności określonych lit. c. lub d. nie jest objęte zakresem Programu Partnerskiego, co oznacza, że korzystanie i oferowanie takich usług nie odbywa się na zasadach wynikających z Programu Partnerskiego.

 

      10. Płatności

 1. Zapłata za usługi płatne następuje z góry w jeden z poniższych sposobów:
 1. za Usługi dodatkowe (z zastrzeżeniem Usług dodatkowych, które zgodnie z Załącznikiem nr 4 mogą zostać nabyte wyłącznie poprzez wykorzystanie punktów Fixly) oraz Pakiety zawierające określoną ilość Punktów Fixly - poprzez złożenie swojemu dostawcy usług płatniczych zlecenia płatniczego za pośrednictwem funkcjonalności obsługiwanych przez dostawcę usług płatniczych Operatora, np. przelew online (tzw. płatności pay-by-link);
 2. za złożenie Oferty zgodnie z pkt. 5.6. powyżej oraz niektóre Usługi dodatkowe - poprzez wykorzystanie punktów Fixly zgodnie z zakupionym Pakietem (tj. prowadzonej przez Operatora zgodnie z ust. 2 poniżej ewidencji środków służących dokonywaniu zapłaty za niektóre usługi płatne świadczone w ramach Serwisu).
 1. Operator umożliwia Wykonawcom korzystanie z punktów Fixly w celu dokonywania zapłaty za określone w Regulaminie usługi w ramach Serwisu Fixly. Punkty Fixly zostają przypisane do konta zgodnie z wybranym Pakietem zakupionym w sposób wskazany w ust. 1. lit. a. powyżej z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu. Punkty stają się środkiem płatniczym za możliwosć złożenia Oferty zgodnie z pkt. 5.6. powyżej oraz wybrane Usługi dodatkowe w Serwisie Fixly, w taki sposób, że 1 punktowi odpowiada wartość 1 PLN. Punkty Fixly nie podlegają zwrotnej wymianie na gotówkę, chyba, że przepisy prawa bądź regulacje Serwisu Fixly stanowią inaczej.
 2. Operator nie pobiera opłaty z tytułu prowadzenia punktów Fixly.
 3. Operator zapewnia Użytkownikowi dostęp do informacji o aktualnym saldzie punktów Fixly w Serwisie w zakładce „Moje Fixly”.
 4. Punkty Fixly wygasają, jeśli Wykonawca nie wykorzysta ich w terminie określonym w Pakiecie.  Ważność zgromadzonych punktów Fixly liczona jest od daty zakupu Pakietu.
 5. Wykonawca może zażądać zwrotu przedpłaconych środków dostępnych jako punkty Fixly. W tym celu powinien przekazać wniosek o zwrot środków wiadomością poczty elektronicznej na adres: pomoc@fixly.pl lub listem poleconym na adres: Grupa OLX Sp. z o. o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań. Zwrot dokonywany jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 6. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę (zamknięcie Konta), Użytkownik powinien niezwłocznie złożyć wniosek o zwrot salda punktów Fixly w sposób wskazany w ustępie poprzedzającym. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z pkt. 4 ust. 6 Regulaminu, przez Wykonawcę będącego konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego zwrot salda punktów Fixly zostaje dokonany w terminie 30 dni, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.


     11. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi określonej w punkcie 3.1 niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: kontakt@fixly.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Grupa OLX sp. z o. o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań z dopiskiem "reklamacja Fixly".
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail albo numer telefonu komórkowego Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Zapytania, Profilu lub Twojej strony, których reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Zapytania, Profilu lub Twojej strony, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta albo zostanie poinformowany telefonicznie.

 

     12. Skarga i mediacja

 1. Skarga przysługuje Użytkownikowi Biznesowemu w następujących przypadkach:
 1. rzekomego niewywiązywania się przez Grupę OLX z obowiązków wynikających z Regulaminu oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników korzystających z usług pośrednictwa internetowego;
 2. trudności technologicznych, dotyczących funkcjonowania Serwisu i wpływających na możliwość wykorzystania oferowanych w nim usług przez Użytkownika Biznesowego;
 3. podejmowanych przez Grupę OLX środków w ramach Serwisu, które wpływają na sytuację Użytkownika Biznesowego;
 4. blokady wybranej treści lub Konta Użytkownika Biznesowego zgodnie z punktem 5 Regulaminu.

  2. Skargę można złożyć za pośrednictwem funkcjonalności “Wyślij zlecenie” dostępnego w zakładce “Pomoc” Serwisu lub pisemnie na adres Grupy OLX. Do skargi zgłaszający powinien w miarę możliwości podać dane lub informacje umożliwiające Operatorowi dokonanie weryfikacji skargi, w tym w szczególności wyjaśnienie powodów, dla których uznaje daną treść za bezprawną lub sprzeczną z Regulaminem oraz wedle jego wyboru, danych kontaktowych.
  3. Do skargi stosuje się odpowiednio punkty 11.3-11.5. Regulaminu.
  4. Użytkownik Biznesowy ma możliwość wnioskowania o skorzystanie z mediacji celem rozwiązania sporów powstałych między Grupą OLX a danym Użytkownikiem w związku ze świadczonymi przez Grupę OLX usługami, w tym sporów dotyczących kwestii mogących być przedmiotem skargi, o której mowa w punkcie. 12.1 Regulaminu. Grupa OLX jest gotowa podjąć próbę osiągnięcia porozumienia w zakresie takich sporów za pośrednictwem mediatorów współpracujących z Centrum Skutecznego Rozwiązywania Sporów (ang. The Centre for Effective Dispute Resolution). Lista mediatorów oraz regulamin mediacji dostępne są na stronach internetowych Centrum Skutecznego Rozwiązywania Sporów. Mediacja jest odpłatna, przy czym Grupa OLX ponosi rozsądną część całkowitych kosztów mediacji zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w punkcie 12.1.1. Regulaminu.
  5. Użytkownik Biznesowy zachowuje pełną swobodę zaproponowania innego mediatora(ów), z pomocą którego jest gotów podjąć mediacje.
  6. Możliwość skorzystania z mediacji jest dobrowolna. Grupa OLX zastrzega sobie prawo odmowy wszczęcia mediacji lub zaproponowanego przez Użytkownika mediatora (ów).

 

      13. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie Fixly, a także za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej, na której udostępniany stale jest regulamin w formacie .pdf. Link do tej strony internetowej przesyłany jest Użytkownikom drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika albo na użyty przy rejestracji Konta numer telefonu komórkowego, w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawa.
 2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Fixly. Użytkownicy Biznesowi zostaną poinformowani o zmianach także drogą elektroniczną. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 15 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Fixly. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik posiadający Konto w Serwisie może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym z zastrzeżeniem, że Umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu emisji wszystkich Zapytań. W celu wypowiedzenia Umowy Użytkownik powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: kontakt@fixly.pl
 3. Umowa pomiędzy Użytkownikiem Biznesowym a Operatorem może zostać rozwiązana przez Użytkownika Biznesowego z zachowaniem reguł wskazanych w punkcie 13.2. w przypadku braku akceptacji zmian do Regulaminu.  W takim przypadku, w celu rozwiązania umowy w zakresie usługi Konta, Użytkownik Biznesowy powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni od ogłoszenia zmian powiadomić o tym Grupę OLX. Rozwiązanie przez Użytkownika Biznesowego w powyższym trybie umowy w zakresie usługi Konta odnosi skutek po upływie 15 dni od powiadomienia Użytkownika Biznesowego o zmianach Regulaminu, chyba że Użytkownik Biznesowy zrezygnuje z takiego powiadomienia albo złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie lub podejmie wyraźne działanie w Serwisie Fixly potwierdzające akceptację takich warunków.
 4. Operator może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
 • podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15-dniowego okresu powiadomienia,
 • musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

 

 1. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu Fixly będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr, podając adres Serwisu: kontakt@fixly.pl.
 4. Po usunięciu Konta albo rozwiązaniu umowy Konta, Użytkownik traci dostęp do informacji przekazanych lub wygenerowanych w toku korzystania z Serwisu.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Polityka Prywatności Fixly

 

Poprzednią wersję naszej Polityki Prywatności, obowiązującą do 22.10.2020 roku, znajdziesz tutaj.

 

Spis Treści

 1. Kim jesteśmy?
 2. Jakie dane zbieramy na Twój temat?
 3. Czy pozyskujemy dane od dzieci?
 4. Dlaczego przetwarzamy informacje na Twój temat?
 5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
 6. W jaki sposób będziemy Cię informować o zmianach w naszej Polityce Prywatności?
 7. Twoje prawa
 8. Komunikacja i Marketing
 9. Komu udostępniamy Twoje dane
 • Przekazywanie danych do Państw trzecich
 • Gdzie i przez jaki okres przechowujemy Twoje dane?
 • Środki techniczne i organizacyjne oraz bezpieczeństwo przetwarzania
 • Odnośniki do strony internetowych podmiotów trzecich
 • Kontakt
 • Organy nadzorcze

 

 

 

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszelkich produktów, usług, treści, funkcjonalności, technologii lub funkcji oraz wszystkich powiązanych stron internetowych, aplikacji mobilnych, witryn mobilnych lub innych usług internetowych lub aplikacji, które oferujemy (łącznie „Usługi Fixly”)

 

 

 1. Kim jesteśmy?

Głównym administratorem Twoich danych w zakresie świadczenia naszych międzynarodowych usług jest OLX Global B.V. z siedzibą w Amsterdam, adres: Gustav Mahlerplein 5, 1082 MS Amsterdam, Holandia. OLX Global B.V. jest spółką dominującą względem innych podmiotów z Grupy OLX, które świadczą usługi na Twoją rzecz zgodnie z naszym Regulaminem, (zwane dalej łącznie „OLX”, „my”, „nas” lub „nasze”). Podmioty z Grupy OLX, o których mowa, są uważane za administratorów danych osobowych pozostających w związku z usługami, które świadczą na rynkach lokalnych. Aktualne dane kontaktowe przedstawiono w sekcji 14.

Administratorem danych Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem Serwisu Fixly jest: Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-872 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 43.Grupa OLX Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000568963 oraz posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi: NIP 7792433421, REGON: 362117960.

2. Jakie dane zbieramy na Twój temat?

 

2.1. Dane przekazane przekazywane bezpośrednio przez Ciebie

 

Rejestracja i inne informacje o Twoim koncie

Podczas rejestracji, w celu korzystania ze świadczonych przez nas Usług Fixly, możemy zbierać na Twój temat następujące informacje:

 • jeśli rejestrujesz się z wykorzystaniem konta Facebook: gromadzimy imię i nazwisko w formie w jakiej występują na Twoim koncie Facebook oraz numer identyfikacyjny (Facebook ID) oraz adres URL do Twojego zdjęcia profilowego na Facebooku.. W sytuacji, gdy w ramach ustawień prywatności aplikacji Facebook (takie ustawienia pojawią się zaraz przed zalogowaniem się do naszego Serwisu), udzielisz swojego pozwolenia, możemy pozyskać również informacje na temat Twojej płci, wieku, identyfikatora email;
 • jeśli zalogujesz się z wykorzystaniem konta Google: gromadzimy imię, nazwisko i adres email oraz adres URL do Twojego zdjęcia profilowego Google;
 • jeśli rejestrujesz się z wykorzystaniem Twojego adresu email: adres email.

Podanie powyższych danych jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych w ramach konta Fixly. W trakcie korzystania z naszych Usług Fixly, możesz również dobrowolnie podać następujące dodatkowe dane osobowe:

 • imię i nazwisko (w przypadku Zlecających);
 • adres e-mail (gdy rejestrujesz się nie korzystając z Twojego adresu e-mail);
 • numer telefonu komórkowego (gdy rejestrujesz się nie korzystając z Twojego numeru telefonu komórkowego);
 • dane Twojej karty kredytowej w przypadku, gdy jesteś zainteresowany zakupem naszych płatnych usług określonych w Regulaminie, które w zależności od zastosowania metody płatności obejmują:
  • dane Twojej karty kredytowej (imię i nazwisko posiadacza karty, data jej ważności, typ karty kredytowej i cztery ostatnie cyfry numeru karty);
  • Twój numer komórkowy;
  • Twój adres email.
 • dane związane z wykonywaną przez Ciebie działalnością gospodarczą (jeśli jesteś Wykonawcą), które udostępniamy na Twoim Profilu Wykonawcy lub Twojej stronie;
 • dane związane z korzystaniem przez Ciebie z usług płatniczych (Płatności Fixly) udostępnianych w ramach naszego Serwisu, a świadczonych przez zewnętrznego Operatora Płatności, w tym dane niezbędne do weryfikacji i identyfikacji klienta instytucji obowiązanej, jaką jest Operator Płatności, wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które zbieramy w naszym Serwisie i przekazujemy Operatorowi Płatności.

Udział w ankietach / testach

Możemy udostępniać Ci ankiety dla użytkowników, aby sprawdzić ogólne zadowolenie z jakości naszych Usług. W tym celu wykorzystamy tylko sesję (jest to losowy identyfikator przypisany do Ciebie podczas pobierania naszej aplikacji mobilnej lub odwiedzania naszej strony internetowej). Ponadto możesz dobrowolnie podać nam swoje dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu komórkowego, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą i zaprosić Cię na jeden z naszych testów użyteczności (UX) lub na rozmowę z naszym zespołem. Należy pamiętać, że informacje, które nam przekazujesz w ramach odpowiedzi na zadane pytania ankietowe, mogą zawierać dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz.

Komunikacja za pośrednictwem funkcji czatu w naszym Serwisie

Kiedy używasz funkcji czatu do komunikacji z innymi użytkownikami, zbieramy treści wiadomości i informacje, które przekazujesz za pośrednictwem tej funkcjonalności. Komunikacja telefoniczna oraz prowadzenie korespondencji

W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami lub przedstawicielami. Informujemy, że w przypadku kontaktów telefonicznych wszystkie rozmowy są nagrywane. Jeżeli sprzeciwiasz się nagrywaniu rozmów telefonicznych, rozmowa nie będzie kontynuowana, a Ty możesz skorzystać z innych dostępnych form komunikacji.

 

2.2. Dane, które gromadzimy automatycznie kiedy korzystasz z naszych Usług Fixly

 

 Kiedy korzystasz z naszego Serwisu, automatycznie zbieramy o Tobie następujące informacje:

Dane o urządzeniu

Gromadzimy informacje dotyczące Twojego urządzenia, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory. Przykładem takich informacji jest nazwa sieci komórkowej, z której korzystasz, Twój adres IP, ustawienia języka urządzenia, marka i typ urządzenia, system operacyjny i wersja urządzenia, typ i wersja przeglądarki oraz informacje o oprogramowaniu dotyczące urządzenia, takie jak czcionki, strefa czasowa systemu i przeglądarki, dostępne formaty wideo i audio. Jeśli jesteś zalogowany, informacje związane z urządzeniem są przez nas łączone z Twoim kontem Fixly.

Informacje o lokalizacji

W zależności od ustawień prywatności Twojego urządzenia, jeśli wystawiasz w naszym Serwisie do sprzedaży określony przedmiot, automatycznie zbieramy i przetwarzamy informacje na temat Twojej aktualnej lokalizacji. Do określenia lokalizacji wykorzystujemy różne technologie, w tym adres IP, GPS, punkty dostępu Wi-Fi i stacje telefonii komórkowej. Dane dotyczące Twojej lokalizacji pozwalają na wyświetlanie i przeglądanie przedmiotów wystawionych do sprzedaży w Twoim sąsiedztwie oraz ułatwiają Ci sprzedaż przedmiotów w Twojej okolicy. W przypadku, gdy będziemy potrzebować danych o Twojej lokalizacji, najpierw wyświetlimy pop-up, w którym poprosimy Cię o zezwolenie lub odmowę dostępu do danych o Twojej lokalizacji na Twoim urządzeniu mobilnym.

Dane dotyczące logowania

Gromadzimy szczegóły techniczne, w tym adres protokołu internetowego (adres IP) Twojego urządzenia, informacje o strefie czasowej i systemie operacyjnym. Przechowujemy również informacje na temat Twojego logowania (data rejestracji, data ostatniej zmiany hasła, data ostatniego udanego logowania) oraz typu i rodzaju Twojej przeglądarki internetowej.

Dane o aktywności w Serwisie

Zbieramy informacje dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, a wśród nich informacje o stronach, z których trafiasz na nasz Serwis, datę każdej wizyty, wyniki Twoich wyszukiwań, listy produktów oraz banery reklamowe, w które kliknąłeś, Twoje interakcje z takimi reklamami i listami produktowymi, czas trwania Twojej wizyty, a także kolejność, w jakiej odwiedzałeś poszczególne sekcje naszego Serwisu.

Dane dotyczące opinii

Gromadzimy informacje pochodzące z wystawianych przez Ciebie ocen oraz opinii, które otrzymałeś od Zlecających, w celu badania satysfakcji Użytkowników z realizowanych przez Wykonawców usług oraz zapewnienia najwyższego poziomu realizacji zleceń, weryfikacji działań i zachowań niepożądanych i umożliwienia podejmowania przez nas w tym zakresie odpowiednich działań zmierzających do narzucenia wysokich standardów świadczonych w ramach Serwisu usług.

Dane dotyczące konwersacji w ramach funkcji czat

Gromadzimy informacje kiedy używasz funkcji czatu do komunikacji z innymi Użytkownikami, zbieramy informacje o Użytkownikach czatu biorących udział w konwersacji, informacje o treści wiadomości i informacje, które przekazujesz za pośrednictwem tej funkcjonalności oraz czasów odpowiedzi .

Cookies

Wykorzystujemy cookies w celu zarządzania sesjami użytkowników, przechowywania wyboru preferencji językowych oraz dostarczania Ci odpowiednich reklam. "Cookies" to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk Twojego urządzenia. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie Twojej wizyty, Twojej historii przeglądania, Twoich preferencjach, oraz nazwie użytkownika. Możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące Cię, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies. Pamiętaj, że jeśli zablokujesz albo odrzucisz cookies, niektóre z naszych Usług Fixly lub niektóre części Serwisu mogą stać się dla Ciebie niedostępne lub mogą działać nieprawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji o wykorzystaniu przez nas cookies, zapoznaj się z naszą  Polityką dotyczącą Cookies i Podobnych Technologii.

 

2.3. Dane pozyskane od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł

 

Otrzymujemy Twoje dane osobowe od różnych osób trzecich (i ze źródeł publicznych) które możemy łączyć z danymi osobowymi, które zbieramy od Ciebie za pośrednictwem naszych Usług. W szczególności dotyczy to następujących informacji:

 • Jeśli rejestrujesz się za pomocą swojego konta na Facebooku: otrzymujemy adres e-mail powiązany z Twoim kontem na Facebooku (w celu utworzenia konta Fixly i wysyłania Ci powiadomień systemowych i wiadomości marketingowych) oraz informacje z Twojego profilu publicznego, w tym Twój identyfikator na Facebooku, imię i nazwisko ( używany jako nazwa użytkownika podczas korzystania z naszych Usług) oraz adres URL do Twojego zdjęcia profilowego na Facebooku (w celu utworzenia zdjęcia profilowego konta Fixly);
 • Niektóre informacje techniczne i dotyczące użytkowania od dostawców usług analitycznych, takich jak Google Analytics 360, do celów statystycznych i analizy korzystania z naszych Usług, ulepszania naszych Usług i marketingu online (więcej na ten temat w sekcji 8);
 • Dane adresowe i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą pozyskane od dostawców informacji, jak np. wywiadownie gospodarcze oraz podmioty budujące bazy potencjalnych kontrahentów oraz publicznie dostępne rejestry (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).
 • Innych użytkowników Serwisu, w zakresie w jakim prowadzą oni z nami korespondencję dotyczącą naszych Usług Fixly lub transakcji, które z nimi prowadziłeś (np., informacje dotyczące potencjalnych oszustw).

 

     3. Czy pozyskujemy dane od dzieci?

Nasze Usługi Fixly nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia i świadomie nie pozyskujemy informacji na ich temat. Jeśli stwierdzimy, że osoba poniżej 16 roku życia dostarczyła nam swoje dane osobowe, natychmiast je usuniemy.

    4. Dlaczego przetwarzamy informacje na Twój temat?

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa. Najczęściej przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy:

 • Jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy (pamiętaj, że korzystając z naszych Usług Fixly zawierasz umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną).Jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na prowadzeniu marketingu bezpośredniego oraz ulepszania naszych Usług Fixly i zapewnianiu Ci dostępu do bezpiecznego i sprawnie działającego Serwisu.. Zgodnie z naszą analizą, Twoje interesy lub innych osób, których dane dotyczą nie przeważają nad naszymi.
 • Jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

W pewnych okolicznościach możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie uzyskanej od Ciebie zgody. W takich przypadkach, w momencie pozyskiwania Twojej zgody poinformujemy Cię o celu przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy opis sposobów przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz podstawy prawne, na których oparliśmy nasze działania. Ponadto, gdy ma to swoje zastosowanie, zidentyfikowaliśmy i opisaliśmy nasze prawnie uzasadnione interesy.

 

4.1. Przetwarzanie w celu zapewnienia dostępu oraz świadczenia Usług Fixly za pośrednictwem Serwisu

 

Jeśli zalogujesz się za pomocą Twojego numeru telefonu komórkowego lub identyfikatora e-mail, wykorzystamy Twoje imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub adres e-mail w celu zidentyfikowania Cię jako użytkownika i zapewnienia Ci dostępu do naszego Serwisu.

Jeśli zalogujesz się za pomocą Twojego konta Facebook, wykorzystamy Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail z Twojego profilu Facebook a także adres URL do Twojego zdjęcia profilowego w celu zidentyfikowania Cię jako użytkownika naszego Serwisu i zapewnienia Ci dostępu do Serwisu.Jeśli dobrowolnie podasz dane związane z wykonywaną przez Ciebie działalnością gospodarczą (jeśli jesteś Wykonawcą), będziemy je przetwarzać w celu weryfikacji Twojego statusu jako przedsiębiorcy oraz odpowiedniego wyświetlenia Twoich danych firmowych na Twoim Koncie Wykonawcy wraz z ewentualnym odpowiednim oznaczeniem statusu zweryfikowanego przedsiębiorcy. Powyższe informacje dotyczące logowania są przez nas używane również do świadczenia Usług Fixly zgodnie z naszym Regulaminem.

Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych w celu przetwarzania wszelkich płatności dokonanych w ramach zakupu naszych Usług. W zależności od metody płatności możesz zostać poproszony o podanie nam szczegółów płatności i karty kredytowej, które następnie przekażemy dostawcy usług płatniczych w celu przetworzenia Twojej płatności. Nie przechowujemy informacji o Twojej karcie kredytowej, chyba że wybierzesz opcję zapisania takich informacji w celu ułatwienia powtarzających się płatności, bez konieczności ponownego wprowadzania danych za każdym razem. W takich przypadkach przechowujemy tylko imię i nazwisko posiadacza karty, datę ważności karty, typ karty i cztery ostatnie cyfry numeru karty. Nie przechowujemy żadnych wartości weryfikacyjnych kodu karty kredytowej. Przekazujemy jedynie takie wartości i numer karty kredytowej w sposób zaszyfrowany w celu przetworzenia płatności przez naszego dostawcę usług płatniczych.

Przechowujemy pierwsze dwie i ostatnie cztery cyfry Twojego numeru rachunku bankowego abyś mógł rozpoznać, który numer konta bankowego został przez Ciebie podany w celu korzystania z Płatności Fixly.

Wykorzystujemy Twój adres email i numer telefonu komórkowego (za pośrednictwem SMS) do przesyłania Ci propozycji i rekomendacji naszych Usług Fixly, które mogą być dla Ciebie interesujące. Powyższe informacje są przetwarzane w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w przypadku podejmowania przez nas działań marketingowych, polegających na oferowaniu Ci Usług Fixly.

 

4.2. Przetwarzanie w celu poprawienia wygody korzystania z Serwisu oraz rozwoju nowych funkcjonalności Serwisu

 

Wykorzystujemy dane o aktywności Użytkownika (np. sekwencje kliknięć w ramach Serwisu) do:

 • oferowania Ci spersonalizowanych treści, takich jak lepsze wyniki wyszukiwania podczas korzystania z naszych Usług Fixly;
 • określania jak długo i w jaki sposób poruszasz się po naszym Serwisie, w celu poznania Twoich zainteresowań i poprawy naszych Usług Fixly. Na przykład, opierając się na informacjach dotyczących treści, które Cię zainteresowały, możemy przekazać Ci sugestie odnośnie do innych interesujących materiałów;
 • określania reakcji podejmowanych przez Ciebie w ramach Serwisu w związku z wysyłanymi i otrzymanymi przez Ciebie Ofertami (w jaki sposób kontaktujesz się z Wykonawcą, którą Ofertę wybrałeś, ile czasu zajmuje Ci wybór, czy kontaktujesz się z wszystkimi potencjalnymi Wykonawcami czy tylko wybranymi, sposób i kolejność wyboru Wykonawcy z uwzględnieniem kolejności złożenia Oferty przez Wykonawcę);
 • monitorowania i raportowania efektywności kampanii marketingowych do naszych partnerów biznesowych oraz do celów wewnętrznych analiz biznesowych.

Wykorzystujemy dane dotyczące Twojej lokalizacji do następujących celów:

 • łączenia anonimowych i zagregowanych informacji o cechach i zachowaniu Użytkowników Serwisu, w tym w celach analiz biznesowych, segmentacji oraz rozwijania anonimowych profili;
 • wspierania rozwoju naszego Serwisu oraz personalizacji treści, które do Ciebie kierujemy. Na przykład, przy pomocy lokalizacji wyświetlamy dla Ciebie proponowanych Wykonawców z Twojej okolicy;
 • mierzenia i monitorowania Twoich interakcji z banerami reklamowymi podmiotów trzecich, które umieszczamy w naszym Serwisie.

Na podstawie informacji kontaktowych, które zawierają Twój identyfikator e-mail i numer telefonu, rozpoznajemy różne urządzenia (takie jak komputer stacjonarny, telefon komórkowy, tablet) wykorzystywane przez Ciebie w celu uzyskania dostępu do Serwisu. Pozwala nam to łączyć Twoją aktywność w naszym Serwisie na wszystkich urządzeniach, a także pomaga zapewnić Ci taką samą wygodę korzystania z Serwisu bez względu na to, z jakiego urządzenia korzystasz.

Dla celów zapobiegania nadużyciom oraz promowania bezpieczeństwa przez blokowanie spamu lub obraźliwych wiadomości, które mogą być do Ciebie wysyłane przez innych Użytkowników, analizujemy Twoją komunikację prowadzoną za pomocą funkcji czatu.

Powyższe informacje przetwarzamy w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, ulepszania naszych Usług oraz w oparciu o przesłankę naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapobieganiu nadużyciom. W tym celu rozwijamy i udoskonalamy modele uczenia maszynowego i odpowiednie algorytmy pomagające nam automatycznie wykrywać i zapobiegać niewłaściwym lub nieuczciwym zachowaniem Użytkowników. Tylko w ograniczonych przypadkach i okolicznościach nasi specjaliści od bezpieczeństwa przeglądają wiadomości manualnie. W tych przypadkach i okolicznościach, nakładamy restrykcyjne ograniczenia dotyczące dostępu do takich wiadomości. Podczas takiej manualnej analizy, identyfikujemy wiadomości w możliwie najbardziej anonimowy sposób, anonimizując indywidualne identyfikatory przypisane Użytkownikom. Jednocześnie, wciąż mogą pojawić się przypadki poza naszą kontrolą, w których wiadomości mogą zawierać dane osobowe, które w takich wiadomościach uwzględniłeś.

Przetwarzamy powyższe informacje w oparciu o przesłankę naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu poprawy Twojej wygody korzystania z Serwisu oraz w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś.

W celu umożliwienia Ci korzystania z coraz wygodniejszego Serwisu oraz nowych przydatnych funkcjonalności cały czas pracujemy nad rozwojem naszych Usług Fixly. W celu opracowania nowych rozwiązań takich jak np. dodanie nowych Usług Fixly dostępnych na Fixly. W takim przypadku możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na rozwoju naszego Serwisu. W celu ochrony Twoich interesów wdrożyliśmy wiele mechanizmów ochrony danych osobowych, które mogą być wykorzystywane do celów rozwoju nowych Usług Fixly, takich jak pseudonimizacja lub szyfrowanie danych.

W celu umożliwienia Ci korzystania z naszych Usług, w sposób odpowiadający Twoim potrzebom i według najwyższych standardów obsługi Użytkownika przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na rozwoju Serwisu i poszczególnych Usług świadczonych w jego ramach. Powyższe obejmuje przetwarzanie Twojej aktywności w Serwisie, w tym danych wskazanych przez Ciebie w różnego rodzaju ankietach i formularzach, oraz ewentualnie Twoich danych kontaktowych w celu uzyskania informacji na temat jakości świadczonych w ramach Serwisu Usług.

Uzyskujemy dostęp do Twoich wiadomości czatu z innymi użytkownikami i analizujemy je za pośrednictwem funkcji czatu w naszych Usługach w celu ulepszenia produktu i zapewnienia lepszej obsługi użytkownika. Dlatego opracowujemy i szkolimy modele i algorytmy uczenia maszynowego, aby automatycznie analizować treść czatu. Aby zbudować i wyszkolić nasze modele uczenia maszynowego, nasi specjaliści od uczenia maszynowego mogą ręcznie przeglądać przykładowe treści czatu. W takich okolicznościach, ograniczamy do koniecznego minimum dostęp, który uzyskać mogą jedynie wybrani specjaliści od uczenia maszynowego, którzy analizują treść czatu. Podczas procesu analizy, jak najdokładniej usuwamy identyfikację treści czatu, stosując filtr skanujący w celu wykrycia i ukrycia danych osobowych, takich jak nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail. Jednak nadal mogą istnieć przypadki poza naszą kontrolą, w których treść czatu może zawierać określone dane osobowe, które zdecydowałeś się podać.

Korzystając z długiej sesji (losowy identyfikator przypisany do Ciebie podczas pobierania naszej aplikacji mobilnej lub odwiedzania naszego Serwisu), będziemy od czasu do czasu udostępniać Ci ankiety dla użytkowników, których celem jest określenie Twojego zadowolenia z jakości naszych Usług. Dostarczając Ci ankietę, możemy również poprosić o Twój adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, aby skontaktować się i zaprosić Cię na jeden z naszych testów User Experience (UX) lub na rozmowę z naszym zespołem.

 

4.3. Przetwarzanie w celu ulepszania jakości naszych Usług Fixly

 

W celu poprawy jakości świadczonych przez nas Usług Fixly i zapewnienia, że nasi pracownicy dochowują najwyższych standardów w zakresie obsługi klientów, wykorzystujemy nagrania rozmów lub korespondencję, jaką prowadzimy rozpatrując Twoje zgłoszenia, reklamacje lub odpowiadając na Twoje pytania. Powyższe kategorie informacji są wykorzystywane m.in. w szkoleniach dla pracowników oraz uwzględniane podczas wewnętrznych procesów kontroli jakości.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w opisanych celach jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ulepszaniu jakości naszych Usług Fixly oraz zapewnieniu Ci najwyższych standardów jakości obsługi.

 

4.4. Przetwarzanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu

 

 • Wykorzystujemy Twój numer telefonu komórkowego, dane dotyczące logowania oraz unikalne identyfikatory urządzeń w celu administrowania i ochrony naszego Serwisu (w tym diagnostyki, analizy danych, testów, zapobiegania nadużyciom, utrzymania systemów informatycznych, wsparcia, raportowania oraz hostingu danych).
 • Dla celów zapobiegania nadużyciom oraz promowania bezpieczeństwa przez blokowanie spamu lub obraźliwych wiadomości, które mogą być do Ciebie wysyłane przez innych użytkowników, analizujemy Twoją komunikację prowadzoną za pomocą funkcji czatu. W tym celu rozwijamy i udoskonalamy modele uczenia maszynowego i odpowiednie algorytmy pomagające nam automatycznie wykrywać i zapobiegać niewłaściwym lub nieuczciwym zachowaniem Użytkowników. Tylko w nielicznych przypadkach i okolicznościach nasi specjaliści ds. Bezpieczeństwa i ochrony Użytkowników, sprawdzają treść czatu ręcznie, na przykład jeśli mamy silne przesłanki prowadzące do podejrzenia naruszenia prawa. W takich okolicznościach wysoce restrykcyjne prawa dostępu mają zastosowanie do wybranych specjalistów ds. Bezpieczeństwa i ochrony klientów analizujących treść czatu.
 • Aby zapobiegać oszustwom i celem ich wykrywania, korzystamy z algorytmów, które rozpoznają podejrzane zachowania użytkowników na podstawie pewnych informacji, takich jak aktywność użytkownika i publikowane treści. Może to prowadzić do zablokowania przez nas niektórych kont użytkowników. Automatyczne blokowanie ma miejsce, gdy istnieje bardzo wysoki stopień pewności, że konto lub działanie są nieuczciwe. W przeciwnym razie ocena osobowa jest przeprowadzana przez wybranych specjalistów ds. bezpieczeństwa i ochrony Użytkowników na podstawie wysoce restrykcyjnych praw dostępu. Korzystamy z tej formy zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie naszego uzasadnionego interesu w celu wykrywania i zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych Usług dla naszych Użytkowników. Jeśli uważasz, że Twoje konto zostało niesłusznie zablokowane, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego. W takim przypadku nasz zespół sprawdzi decyzję o zablokowaniu konta.
 • Zbieramy określone informacje z i w związku z urządzeniem elektronicznym, z którego korzystasz z naszych Usług, na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest zapobieganie oszustwom w naszych Usługach. Informacje, które zbieramy, obejmują identyfikator użytkownika (w zależności od tego, czy jesteś zalogowany), domenę krajową Fixly, adres IP, ustawienia języka urządzenia, markę i typ urządzenia, system operacyjny i wersję urządzenia, typ i wersję przeglądarki oraz informacje o oprogramowaniu urządzenia takie jak czcionki, strefa czasowa systemu i przeglądarki, dostępne formaty wideo i audio. Informacje dotyczące urządzenia służą do określenia, czy to samo urządzenie jest używane, gdy użytkownicy wchodzą w interakcję z naszymi Usługami. Takie informacje kojarzymy z potencjalnym wynikiem oszustwa użytkownika, w związku z którym możemy zablokować niektórych użytkowników. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie i podobnych technologii. Jeśli uważasz, że Twoje konto zostało niesłusznie zablokowane, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego. W takim przypadku nasz zespół sprawdzi decyzję o zablokowaniu konta.

Powyższe informacje przetwarzamy w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, oraz w oparciu o przesłankę naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapobieganiu nadużyciom a także w celu poprawy ogólnej jakości i skuteczności naszych Usług Fixly.

 

4.5. Przetwarzanie w celu marketingu naszych usług, kontaktów z podmiotami trzecimi oraz organami administracji

 

Kontakty B2B

Wykorzystujemy Twoje dane kontaktowe oraz informacje o prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej w celu promocji naszych Usług Fixly i zachęcenia Cię do nawiązania lub rozwinięcia współpracy z OLX.

W sytuacji, gdy pozyskaliśmy Twoje dane z publicznie dostępnych źródeł lub od podmiotów trzecich dołożymy należytych starań, aby poinformować Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz uzyskać odpowiednią zgodę na kontakty marketingowe. Zapewnimy Ci również możliwość wyrażenia swojego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w takich celach.

Powyższe dane osobowe wykorzystujemy na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu polegającego na marketingu Usług Fixly oraz poszerzaniu zakresu współpracy z przedsiębiorcami.

Kontakty z podmiotami trzecimi oraz organami administracji.

Jeżeli reprezentujesz podmioty, które współpracują lub chcą nawiązać współpracę z OLX albo jesteś przedstawicielem mediów lub organów administracji publicznej, wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celach prowadzenia korespondencji, nawiązywania współpracy handlowej, wykonywania umów zawartych przez Twoją spółkę/organizację z OLX lub obsługi wniosków lub spraw związanych z zadaniami realizowanymi przez organy administracji.

Powyższe dane osobowe wykorzystujemy na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu możliwości prowadzenia korespondencji, zawierania lub wykonywania umów handlowych oraz obsługi spraw z zakresu administracji publicznej.

 

4.6. Przetwarzanie w celu promowania i oferowania usług, które mogą Cię zainteresować

 

 • Używamy Twojego adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego (przez SMS), aby przedstawiać Ci sugestie i zalecenia dotyczące naszych Usług, które mogą Cię zainteresować.
 • Aby wysyłać Ci wiadomości za pośrednictwem wiadomości e-mail, w celu przedstawiania sugestii i zaleceń dotyczących list ogłoszeń lub naszych Usług, korzystamy z algorytmów, które wykorzystują informacje na podstawie danych dotyczących przeglądania. Zawsze zapewnimy Ci możliwość rezygnacji z takich komunikatów, umieszczając link do rezygnacji z subskrypcji. Korzystamy z tej formy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o nasz uzasadniony interes w ulepszaniu naszych Usług, zwiększaniu liczby transakcji w naszych Usługach i zapewnianiu lepszych doświadczeń Użytkownika.
 • Korzystamy z danych z przeglądania do monitorowania i raportowania skuteczności kampanii naszym partnerom biznesowym oraz do wewnętrznej analizy biznesowej.
 • Jeśli zdecydujesz się przekazać nam swoje dane o lokalizacji, możemy wykorzystać Twoje dane do pomiaru i monitorowania Twojej interakcji z banerami reklamowymi stron trzecich, które umieszczamy w naszych Serwisach.

Powyższe informacje przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na podejmowaniu działań marketingowych w celu oferowania Ci Usług, które mogą Cię zainteresować. W szczególności możesz otrzymywać od nas określone komunikaty marketingowe:

 • za pomocą dowolnych wybranych środków komunikacji, jeśli zgodziłeś się na otrzymywanie od nas takich informacji;
 • pocztą elektroniczną, w odniesieniu do podobnych produktów i Usług, jeśli korzystasz już z naszych Usług lub nabyłeś niektóre z naszych produktów;
 • telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail, jeśli podałeś nam swoje dane podczas uczestnictwie w konkursie; lub
 • telefonicznie lub e-mailem, jeśli zarejestrowałeś się w ramach akcji promocyjnej.

Możesz poprosić nas o zaprzestanie wysyłania Ci takiej komunikacji marketingowej w dowolnym momencie, klikając link rezygnacji w przesłanej do Ciebie wiadomości e-mail lub zmieniając ustawienia w ramach swojego Konta Fixly.

W innych przypadkach niż wymienione powyżej, będziemy wykorzystywać Twój adres e-mail i numer telefonu komórkowego do wysyłania Ci bezpośrednich komunikatów marketingowych (za pośrednictwem wiadomości e-mail, powiadomień push, SMS-ów lub połączeń telefonicznych), jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole podczas rejestracji w naszym Serwisie. Zawsze możesz zmienić zdanie i wycofać zgodę w zmieniając ustawienia w ramach swojego Konta Fixly.

W przypadku problemów ze zmianą ustawień dotyczących powiadomień, prosimy o kontakt za pomocą naszego Formularza Kontaktowego.

 

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

 

5.1. Zasady zautomatyzowanego podejmowania decyzji w ramach świadczenia Usług Fixly

 

W celu świadczenia Usług Fixly wykorzystujemy technologię zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania, która może prowadzić do podejmowania automatycznych decyzji w istotny sposób wpływających na sytuację Użytkowników korzystających z Usług Fixly.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą z nami zawarłeś.

Przewidywanymi przez nas skutkami działania systemu zautomatyzowanego podejmowania decyzji jest przekazywanie Zlecającym Ofert Wykonawców najbardziej dopasowanych do potrzeb Zlecających i zwiększanie szans Użytkowników na realizację przedmiotu Oferty.

Działanie Usług Fixly polega na analizie kryteriów dotyczących Zapytania, Usług świadczonych przez Wykonawcę oraz jego Profilu i Twojej strony. Złożenie Zapytania inicjuje proces wyboru Wykonawców, który rozpoczyna się od analizy następujących kryteriów:

 • Czy Wykonawca wykonuje Usługi objęte przedmiotem Zapytania?
 • Jeśli tak, czy Wykonawca wykonuje Usługę w miejscu wskazanym w Zapytaniu (w celu optymalizacji świadczenia Usług Fixly, Zapytania są przekazywane wyłącznie Wykonawcom znajdującym się w granicy 50 km od miejsca wykonania Usługi wskazanej w Zapytaniu, chyba że Użytkownik korzysta z Usługi dodatkowej wskazanej w Załączniku nr 4)

Następnie każdy z Wykonawców, który pozytywnie przeszedł weryfikację prowadzoną podczas wstępnego etapu selekcji, podlega ocenie pod kątem:

 • Lokalizacji Wykonawcy od miejsca wskazanego w Zapytaniu (większą ilość punktów otrzymują Wykonawcy, którzy znajdują się bliżej miejsca wskazanego w Zapytaniu);
 • Ocen, które otrzymał Wykonawca (o wartości przyznanych punktów decyduje ilość ocen wystawionych przez Zlecających).

W ramach algorytmu odpowiedzialnego za dokonywanie oceny punktowej poszczególnych Wykonawców uwzględniana jest również liczba wcześniej otrzymanych Zapytań. W celu wyrównania szans naszych Użytkowników będących Wykonawcami, bierzemy pod uwagę liczbę Zapytań, jakie wcześniej zostały przekazane konkretnemu Wykonawcy. W przypadku dużej dysproporcji w liczbie przekazywanych dotychczas Zapytań, algorytm może obniżyć wynik punktowy dokonywany w ramach profilowania związanego z nowym Zapytaniem. Takie obniżenie wyniku punktowego będzie dotyczyć Wykonawców z największą liczbą historycznie przekazanych Zapytań.

Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny Wykonawców, dokonujemy wyboru Wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ocenę punktową. Wyselekcjonowani Wykonawcy otrzymają możliwość zapoznania się z Zapytaniem i złożeniem swojej Oferty.

W związku z tym, że działanie systemu zautomatyzowanego podejmowania decyzji może prowadzić do ograniczenia możliwości zapoznawania się przez Wykonawców z treścią Zapytań, wdrożyliśmy odpowiednie środki mające na celu ochronę interesów Użytkowników. Do tych środków należą m.in.:

 • regularne audyty i przeglądy sposobu działania algorytmów odpowiedzialnych za zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Użytkowników;
 • systemy karencji dla nowych Użytkowników będących Wykonawcami polegający na uwzględnianiu w ramach algorytmu braku lub mniejszej liczby ocen wystawionych przez Zlecających przez określony czas. Celem wprowadzenia okresu karencji jest wyeliminowanie wszelkiej możliwej dyskryminacji nowych Użytkowników, którzy nie mieli możliwości uzyskania odpowiedniej liczby ocen Zlecających;
 • uwzględnianie w ramach funkcjonowania algorytmu liczby Zapytań, po to by wyrównać Użytkownikom będących Wykonawcami możliwości składania Ofert i zdobywania zleceń;
 • w przypadku, gdy podejrzewasz, że system automatycznego podejmowania decyzji nie działa w sposób prawidłowy - zapewnienie Ci prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony OLX, do wyrażenia swojego stanowiska i zakwestionowania trafności działania systemu. W uzasadnionych przypadkach podejmiemy odpowiednie kroki w celu przywrócenia prawidłowego działania algorytmu odpowiedzialnego za podejmowanie zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowanie.

 

5.2. Zasady zautomatyzowanego podejmowania decyzji w ramach oferowania możliwości korzystania z Usług dodatkowych

 

System zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, jest wykorzystywany również w ramach umożliwienia naszym Użytkownikom będącym Wykonawcami korzystania z Usług dodatkowych określonych w Załączniku nr 4 do Regulaminu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą z nami zawarłeś.

Przewidywanymi przez nas skutkami działania systemu zautomatyzowanego podejmowania decyzji jest oferowanie Usług dodatkowych Użytkownikom, którzy mają możliwość z ich faktycznego skorzystania oraz zapobiegania dyskryminacji i przewagi konkurencyjnej poszczególnych Wykonawców.

Działanie algorytmu odpowiedzialnego za możliwość korzystania z Usług dodatkowych bierze pod uwagę łączną ilość sprzedanych w Serwisie Usług dodatkowych, liczbę Zapytań przekazanych Wykonawcy oraz liczbę Zapytań, w których dany Wykonawca nie mógł złożyć Oferty z uwagi na wyczerpanie się maksymalnej liczby Ofert Wykonawców, o której mowa w pkt 5.5 Regulaminu. Na podstawie przeprowadzonej oceny każdy z Użytkowników będących Wykonawcami otrzyma odpowiednią ocenę punktową. Działanie algorytmu da możliwość skorzystania z opcji wykupu Usługi dodatkowej Użytkownikom, którzy otrzymali Zapytanie i mogliby złożyć swoją Ofertę, gdyby ograniczenia maksymalnej liczby Ofert Wykonawców.

Dodatkowo, działanie algorytmu będzie prowadzić do profilowania związanego z określeniem ceny wykupu Usługi dodatkowej.

W związku z tym, że działanie systemu zautomatyzowanego podejmowania decyzji może prowadzić do ograniczenia możliwości wykupu Usług dodatkowych oraz może wpływać na różnice w cenie Usługi dodatkowej dla różnych Wykonawców, wdrożyliśmy odpowiednie środki mające na celu ochronę interesów Użytkowników. Do tych środków należą m.in.:

 • regularne audyty i przeglądy sposobu działania algorytmów odpowiedzialnych za zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Użytkowników;
 • w przypadku, gdy podejrzewasz, że system automatycznego podejmowania decyzji nie działa w sposób prawidłowy - zapewnienie Ci prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony OLX, do wyrażenia swojego stanowiska i zakwestionowania trafności działania systemu. W uzasadnionych przypadkach podejmiemy odpowiednie kroki w celu przywrócenia prawidłowego działania algorytmu odpowiedzialnego za podejmowanie zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowanie.

 

     6. W jaki sposób będziemy Cię informować o zmianach w naszej Polityce Prywatności?

Polityka Prywatności może być przez nas zmieniana lub aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie: https://pomoc.fixly.pl/hc/pl a dodatkowo możemy Cię o tym poinformować za pośrednictwem wiadomości email lub naszego Serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na dokonane przez nas zmiany, lub opcjami, które Ci zapewniamy, możesz dokonać zamknięcia swojego konta wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję zamknięcia konta.

    7. Twoje prawa

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności przyznają Ci pewne prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. O zakresie przysługujących Ci praw decyduje charakter podejmowanych przez nas działań.

Sposób realizacji Twoich praw: W celu zapewnienia realizacji Twoich praw udostępniliśmy odpowiednie funkcjonalności w ramach Twojego konta Fixly. Korzystając z dostępnych funkcji możesz poprawiać swoje dane osobowe, otrzymać ich kopię, czy też zażądać usunięcia konta Fixly i związanych z nim danych osobowych. W związku z tym, że troszczymy się o bezpieczeństwo danych osobowych naszych Użytkowników żądania dotyczące realizacji Twoich praw powinny zostać zgłoszone z poziomu funkcjonalności konta Fixly. Wynika to z faktu, że tylko w taki sposób mamy szansę zweryfikować, czy określone żądanie zostało zgłoszone przez osobę, której dane dotyczą (czyli naszego Użytkownika). Ponadto pamiętaj, że usunięcie Twoich danych jest możliwe dopiero po zakończeniu świadczenia przez nas Usług Fixly, tzn. po usunięciu konta Fixly. Dokładamy również starań, aby odpowiednie funkcjonalności były również dostępne w naszych pozostałych usługach.

Jeśli chcesz zrealizować którekolwiek z praw opisanych poniżej, przejdź do swojego konta/ustawień prywatności.

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala Ci na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W niektórych przypadkach realizując Twoje żądanie będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych danych, które nam dostarczysz.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to pozwala Ci zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość danych; (b) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem; (c) gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Twoich danych do naszych własnych celów przetwarzania; (d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Możesz również żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli skutecznie zrealizowałeś przysługujące Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (zob. poniżej), jeśli przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wskazanego w przepisach obowiązującego prawa. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach, jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować Twojego żądania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji 11.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich). Prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci również jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego. Z prawa do sprzeciwu możesz skorzystać w następujący sposób, w zależności od czynności przetwarzania, których chcesz, abyśmy zaprzestali:

 • w przypadku e-maili marketingowych kliknij link rezygnacji z subskrypcji w naszych e-mailach;
 • w przypadku marketingowych wiadomości SMS, powiadomień push lub połączeń telefonicznych, zmień ustawienia powiadomień na swoim koncie, aby z nich zrezygnować;

w przypadku plików cookie kliknij opcję rezygnacji na naszej platformie zarządzania zgodami; w przypadku sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych możesz skontaktować się z nami w ramach Formularza Kontaktowego.

Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Realizując to prawo dostarczymy Ci lub wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Pamiętaj, że prawo to przysługuje Ci tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).

W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Realizacja praw jest, co do zasady, bezpłatna: Nie będziesz musiał wnosić opłaty za realizację prawa dostępu do Twoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli Twoje żądanie jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia Twojego żądania.

Czas realizacji żądań: Dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli Twoje żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożyłeś kilka żądań ich rozpoznanie może zająć nam dłużej niż miesiąc. W takim wypadku poinformujemy Cię wydłużeniu terminu i zapewnimy Ci bieżące informacje dotyczące realizacji Twojego żądania.

Masz również prawo w dowolnym czasie wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, zgodnie z informacjami wskazanymi w sekcji 15.

Będziemy wdzięczni, jeśli przed wniesieniem skargi do organu nadzorczego, dasz nam szansę zajęcia się Twoją sprawą i wątpliwościami związanymi z naszym działaniem. Z tego powodu prosimy o kontakt z naszym Działem Prywatności za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

    8. Komunikacja i Marketing

Będziemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości email, SMS lub za pomocą powiadomień związanych z naszymi Usługami Fixly lub usługami innych Serwisów, wchodzących w skład Grupy OLX. Komunikacja będzie mieć na celu potwierdzenie Twojej rejestracji, informowanie Cię w sytuacji, gdy Twoje zapytanie lub Oferta  staną się aktywne/wygasną oraz w przypadku innych wiadomości transakcyjnych związanych z naszymi Usługami Fixly lub usługami innych Serwisów, wchodzących w skład Grupy OLX. Ze względu na to, że wysyłanie Ci tego rodzaju komunikatów jest z naszej perspektywy konieczne, możesz nie mieć możliwości rezygnacji z ich otrzymywania.

Możesz jednak w każdej chwili zrezygnować z otrzymywanej komunikacji marketingowej przez kliknięcie w odpowiedni link umieszczony w wysłanej do Ciebie wiadomości email lub SMS, zmieniając ustawienia powiadomień w ramach swojego konta Fixly. W przypadku problemów lub trudności skontaktuj się z nami za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

Komunikację marketingową możesz otrzymywać, gdy:

 • zgłosiłeś nam chęć otrzymywania takich informacji wyrażając swoją zgodę na komunikację marketingową;
 • dostarczyłeś nam swoje dane biorąc udział w konkursie; lub

zgłosiłeś swój udział w akcji promocyjnej.

   9. Komu udostępniamy Twoje dane?

Do realizacji celów wskazanych w sekcji 4, możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 

Spółki powiązane: Możemy udostępniać dane innym spółkom z Grupy OLX, w tym spółkom z siedzibą poza obszarem EOG, które pomagają nam świadczyć usługi związane z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Wspomniane usługi polegają na ulepszaniu produktów, wspieraniu klientów oraz tworzeniu mechanizmów wykrywania nadużyć. Każdy przypadek udostępnienia danych osobowych spółkom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) w ramach Grupy OLX, odbywa się z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w sekcji 10 lub jest przedmiotem umowy przekazania danych, która jasno określa obowiązki stron oraz zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych.

Podmioty trzecie świadczące usługi: Korzystamy z usług podmiotów trzecich, które pomagają dostarczać nam określone rozwiązania związane z naszymi Usługami, a także w celu utrzymania i monitorowania naszych Usług. Dostawcy takich usług mogą mieć swoją siedzibę zarówno na terenie „EOG”, jak i poza nim. W tym celu, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • dostawcy usług płatniczych (np. Adyen N.V., PayU S.A., Stripe, Inc., PayPal, Inc.) mogą otrzymywać, w zależności od metody i przepływu płatności, numer telefonu, adres e-mail, adres fizyczny, numer identyfikacyjny, imię i nazwisko posiadacza karty, adres posiadacza karty, imię i nazwisko posiadacza karty kredytowej, data ważności karty kredytowej, typ karty kredytowej, informacje KYC w celu przetwarzania płatności za zakup naszych Usług Odpłatnych.
 • dostawcy usług płatniczych w ramach opcji „Płatności Fixly”, w celu realizacji usług płatniczych udostępnianych w ramach Serwisu przekazujemy Twoje dane do Operatora Płatności. Przesyłane w ten sposób dane obejmują wszelkie dane konieczne do przeprocesowania płatności oraz weryfikacji i identyfikacji klienta instytucji obowiązanej wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Operator Płatności staje się odrębnym administratorem tych danych osobowych.
 • dostawcy usług przechowywania w chmurze (np. Amazon Web Services, Inc. (AWS), Google Ireland Limited (Google Cloud), Microsoft Corporation (Microsoft Azure), którzy mogą otrzymywać informacje o danych z profilu, opis, zdjęcia; informacje o aktywności na koncie, np. wysłane zapytania i odpowiedzi, korespondencja z innymi użytkownikami, w celu magazynowania danych w chmurze zintegrowani zewnętrzni dostawcy narzędzi (np. Google Ireland Limited (Google Maps), którzy mogą otrzymywać informacje o lokalizacji  w celu przesyłania dopasowanych zapytań z odpowiedniego obszaru.
 • dostawcy narzędzi w zakresie obsługi klienta (np. Zendesk, Inc.,) którzy mogą otrzymywać dane konta użytkownika, zgłoszenia do obsługi klienta, treść wiadomości w celu komunikacji i wsparcia użytkowników. dostawcy narzędzi w zakresie komunikacji z klientami (np.SFDC Ireland Limited (Salesforce), którzy mogą otrzymywać szczegóły konta użytkownika, informacje o aktywności na koncie, w celu komunikacji i wsparcia użytkowników.
 • dostawcy narzędzi do zapewniania bezpieczeństwa i ochrony klientów (np. DataVisor, Inc.),.
 • dostawcy rozwiązań technicznych (np. Rebbix), którzy mogą otrzymywać informacje o danych konta, aktywnościach, korespondencji, korzystaniu z funkcjonalności serwisu, w celu ulepszania UX / UI, monitorowania naszych usług, wprowadzania nowych funkcjonalności.
 • dostawcy usług w zakresie komunikacji marketingowej (np. Vercom S.A.), którzy mogą otrzymywać numer telefonu, adres e-mail w celu przesłania komunikacji marketingowe.

Przeprowadzamy kontrole naszych dostawców i wymagamy od nich zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych oraz przetwarzania ich zgodnie z prawem. Nie pozwalamy na to, aby nasi dostawcy przetwarzali Twoje dane osobowe do własnych celów. W ramach naszej współpracy zastrzegamy, że dostawcy mogą przetwarzać je tylko w wyraźnie wskazanych celach, zgodnie z naszymi instrukcjami.

Dostawcy usług marketingowych i analitycznych: W celu ulepszania naszych Usług Fixly, czasem udostępniamy informacje o Tobie w postaci uniemożliwiającej identyfikację dostawcom usług analitycznych takich jak Google Analytics 360, którzy pomagają nam analizować w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Usług Fixly/Serwisu oraz w celu ulepszania naszych Usług a także wspierania naszego marketingu online i reklam opartych na zainteresowaniach. Dla celów monitorowania i raportowania efektywności kampanii naszych partnerów biznesowych oraz w celach wewnętrznych analiz biznesowych, dzielimy się z nimi informacjami w sposób uniemożliwiający identyfikację użytkowników. Więcej informacji na temat naszych dostawców usług analitycznych znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej Cookies i Podobnych Technologii.

Spółki z OLX Group: Możemy udostępniać Twoje informacje innym Spółkom z Grupy OLX, czyli podmiotom prawnym lub spółkom zależnym bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanym przez OLX Global BV, gdzie OLX Global BV posiada ponad 50% praw głosu lub ma prawo do kontrolowania podmiotu ( łącznie „Grupa OLX”). Grupa OLX składa się z podmiotów i spółek zależnych na całym świecie. Wiele z tych spółek zależnych świadczy różnorodne usługi ogłoszeniowe w innych krajach. Lista serwisów ogłoszeniowych, w ramach których świadczymy nasze Usługi, jest dostępna na stronie https://www.olxgroup.com/brands. W przypadku niektórych operacji biznesowych wykorzystujemy nasze globalne doświadczenie, korzystając ze wspólnych zasobów w różnych spółkach zależnych. Robimy to, aby zapewnić możliwie najlepsze Usługi, w tym ulepszenie produktów, obsługę klienta, ochronę i bezpieczeństwo oraz analizy biznesowe. Oznacza to, że być może będziemy musieli udostępniać Twoje dane osobowe w ramach Spółek Grupy OLX, które znajdują się zarówno na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), jak i poza nim.

Fuzje i przejęcia: Możemy podjąć decyzje o sprzedaży, przekazaniu lub połączeniu części naszego przedsiębiorstwa lub naszych aktywów. Możemy również dążyć do przejęcia innych przedsiębiorstw lub do połączenia z nimi. W przypadku jakiejkolwiek zmiany, nowy właściciel będzie mógł wykorzystywać Twoje dane osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności. W takich przypadkach podejmiemy wszelkie działania wymagane przez prawo, które mogą obejmować powiadomienie Cię i zapewnienie Ci wyboru, czy chcesz nadal korzystać z naszych Usług.

Organy ścigania, organy nadzorcze i inne: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej oraz innym podmiotom trzecim. Ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych.

Informacje dostępne publicznie: Jeśli korzystasz z naszych Usług Fixly i decydujesz się wystawić określony przedmiot na sprzedaż, możesz podjąć decyzję o ujawnieniu pewnych danych osobowych dla pozostałych użytkowników Serwisu Fixly. Informacje te mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, adres email, Twoją lokalizację i numer kontaktowy oraz inne dane umieszczone w Profilu lub na Twojej stronie. Pamiętaj, że każda informacja, którą ujawnisz innym użytkownikom może być przekazana dalej, dlatego powinieneś zachować w tej kwestii szczególną rozwagę.

Inni Użytkownicy: W sytuacji, gdy korzystasz z naszych Usług Fixly umożliwiających porozumiewanie się z innymi Użytkownikami udostępniamy Twoje dane w zakresie związanym z taką Usługą. Ponadto, w przypadku korzystania z systemu wiadomości w ramach Serwisu udostępniamy Twoje dane związane z korespondencją oraz nazwę Użytkownika poprzedzającą domenę adresu pocztowego (np. @gmail.com) wykorzystanego do założenia Konta. Dodatkowo, jeśli wybierasz SMS jako kanał informowania Cię przez nas o otrzymaniu nowych ofert od Wykonawców, udostępniamy również Twój numer telefonu niektórym Wykonawcom, którzy złożyli Ci ofertę (takim, którzy skorzystają z usługi odsłonięcia Twojego numeru). W ustawieniach Konta możesz zmienić ten wybór.

   10. Przekazywanie danych do państw trzecich

W sytuacjach, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe poza „EOG”, gwarantujemy, że podobny poziom ochrony jest zapewniony przez wprowadzenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:

 

Możesz uzyskać kopię jednego z powyższych zastosowanych zabezpieczeń kontaktując się z nami wykorzystując Formularz Kontaktowy.

   11. Gdzie i przez jaki okres przechowujemy Twoje dane?

Dane, które gromadzimy na Twój temat będą przechowywane i przetwarzane zarówno na terenie „EOG”, jak i poza nim, na odpowiednio zabezpieczonych serwerach, w celu zapewnienia naszym użytkownikom jak najwyższej jakości usług, np. szybkich stron internetowych lub stale rozwijanych aplikacji mobilnych. Dane użytkowników OLX w obszarze EOG są przechowywane na serwerach w chmurze, dostarczanych przez Amazon Web Services, Inc., z siedzibą w Dublinie w Irlandii.

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych. W celu określenia odpowiedniego okresu retencji danych osobowych, uwzględniamy ilość i charakter przetwarzanych danych, w tym charakter danych szczególnej kategorii. Bierzemy także pod uwagę potencjalne ryzyko niedozwolonego wykorzystania lub nieuprawnionego ujawnienia Twoich danych osobowych, możliwość realizacji celów przetwarzania za pomocą innych środków oraz treść przepisów odnoszących się do przetwarzanych danych osobowych.

Twoje dane osobowe związane z kontem Fixly przechowujemy przez czas jego posiadania w Serwisie dla celów realizacji usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu konta, Twoje dane zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki i tak szybko, jak będzie to technicznie możliwe. W zależności od Usługi, z której korzystałeś i systemów, z których są przechowywane Twoje dane, usunięcie Twoich danych może zająć maksymalnie 3 miesiące od daty złożenia wniosku. W tym okresie wszelki dostęp do Twoich danych zostanie natychmiast ograniczony lub zablokowany.

Po zamknięciu Twojego konta możemy przechowywać Twoje dane osobowe w zakresie i przez okres, który jest niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. w celach zwalczania nadużyć). Będziemy przechowywać tylko te dane, które są istotne dla takich celów i usuwać takie dane po upływie odpowiednich ustawowych okresów przechowywania lub przedawnienia lub po spełnieniu odpowiedniego obowiązku prawnego.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Serwisu lub Konta oraz zapobiegania oszustwom możemy przechowywać niektóre dane związane z zamkniętym kontem, takie jak listy ogłoszeń, adres IP, informacje o moderacji i historię użytkowników, przez okres 14 miesięcy po zamknięciu konta.

Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Możesz przeczytać więcej na ten temat w naszej Polityce otyczącej Cookies i Podobnych Technologii.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące okresów retencji Twoich danych, skontaktuj się z nami za pomocą Formularza Kontaktowego.

   12. Środki techniczne i organizacyjne oraz bezpieczeństwo przetwarzania

Wszystkie informacje, które otrzymujemy na Twój temat, przechowujemy na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Wdrożyliśmy także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie Twoich danych. OLX stale ocenia stopień bezpieczeństwa w ramach swojej sieci oraz monitoruje wewnętrzne regulacje i procedury zaprojektowane po to, by (a) chronić dane przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, dostępem lub ujawnieniem, (b) identyfikować możliwe do przewidzenia ryzyka dla bezpieczeństwa sieci OLX, oraz (c) minimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym przez dokonywanie oceny ryzyka i regularne testy. Dodatkowo zapewniamy, że wszystkie dane związane z płatnością są szyfrowane przy użyciu technologii SSL.

Pamiętaj, że pomimo wdrożonych przez nas środków ochrony Twoich danych osobowych, udostępnianie informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci, nigdy nie jest całkowicie bezpieczne i istnieje ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych uzyskają nieuprawnione do tego osoby trzecie.

   13. Odnośniki do strony internetowych podmiotów trzecich

Nasz Serwis może zawierać odnośniki do stron internetowych lub aplikacji podmiotów trzecich. Jeśli klikniesz w jeden z takich odnośników, pamiętaj, że każda ze stron, na którą zostaniesz przekierowany posiada własną politykę prywatności. Nie mamy wpływu na takie strony internetowe/aplikacje i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki. Zachęcamy Cię do zapoznania się z informacją o polityce prywatności każdej strony internetowej, którą odwiedzasz opuszczając nasz Serwis.

  14. Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji swoich praw, sprawdź swoje ustawienia konta w „Moje Fixly” albo skontaktuj się z naszym Działem Prywatności wykorzystując Formularz Kontaktowy .lub za pośrednictwem sekcji Pomoc w naszym Serwisie. Jeżeli chcesz skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz:

 • wysłać list na nasz adres: Grupa OLX Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań.

 

   15. Organy Nadzorcze

 

 

Naszym Wiodącym Organem Nadzorczym jest Holenderski organ ochrony danych osobowych: Autoriteit Persoonsgegevens PO Box 93374, 2509 AJ Den Haag, The Netherlands.

 

W sprawach lokalnych związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Stawki 2, 00-193 Warszawa”

 

 

 

Załącznik nr 2 Polityka Cookies i Podobnych Technologii

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z POLITYKĄ DOTYCZĄCĄ COOKIES I PODOBNYCH TECHNOLOGII PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ STRONY LUB APLIKACJI

Data ostatniej aktualizacji 25.05.2018 r.

 

 1. Czym są cookies?

Cookies to małe pliki zawierające liczby lub litery, przechowywane w urządzeniach użytkowników podczas korzystania ze stron internetowych lub aplikacji. Cookies wykorzystywane są do zapewnienia przyjaznego korzystania z naszego Serwisu poprzez zapamiętywanie Twoich preferencji. Na przykład, jeżeli dodasz produkt do koszyka w sklepie internetowym, który odwiedzasz i nie dokończysz procesu zakupu, podczas kolejnej wizyty na tej samej stronie, wcześniej wybrany produkt wciąż będzie znajdował się w Twoim koszyku. W taki sposób cookies są wykorzystywane do zapamiętywania Twoich preferencji. Bez używania plików cookies korzystanie z naszego Serwisu byłoby mniej przyjazne dla użytkownika.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat cookies, odwiedź adres: www.wszystkoociasteczkach.pl.

 

   2. Dlaczego używamy cookies?

Cookies pełnią różne funkcje, ułatwiają poruszanie się po Serwisie i przechowują informacje o Twoich preferencjach, po to by prezentować Ci odpowiednie treści oraz przyczyniać się do podnoszenia jakości naszych usług.

Używamy cookies w celu:

 • Zarządzania Twoimi preferencjami i usprawniania funkcjonowania naszego Serwisu. W ramach tych działań możemy gromadzić informacje dotyczące tego kiedy i przez jaki czas odwiedzasz nasze strony, informacje o historii Twojej przeglądarki oraz o preferencjach językowych.
 • Rozwijania naszych środków bezpieczeństwa i wykrywania działań sprzecznych z prawem (tzw. fraudy).
 • Analizowania dostępności naszego Serwisu, sposobów jego wykorzystania oraz wydajności. Wykorzystujemy te informacje do utrzymywania, obsługi i ciągłego ulepszania świadczonych przez nas usług.
 • Dostarczania spersonalizowanych reklam. Cookies pomagają nam określać reklamy, które widzisz i mierzyć ich efektywność.

 

   3. Jakie rodzaje cookies i innych technologii wykorzystujemy?

Nasz Serwis korzysta z następujących kategorii cookies i technologii:

 • Cookies stałe(persistent cookies) – ten rodzaj cookies jest przechowywany w przeglądarce Twojego urządzenia i wykorzystywany zawsze, gdy odwiedzasz nasz Serwis. Pomaga nam zapamiętywać Twoje ustawienia i preferencje, po to by uczynić Twoją kolejną wizytę na naszym Serwisie wygodniejszą. Na przykład, dzięki cookies nie będziesz zmuszony do ponownego logowania. Podczas kolejnej wizyty będziemy również pamiętać o Twoich preferencjach językowych.
 • Cookies tymczasowe (session cookies)cookies tymczasowe pozostają w archiwum cookies w Twojej przeglądarce do czasu, gdy nie opuścisz naszego Serwisu. Informacje, które otrzymujemy dzięki wykorzystywaniu tego rodzaju cookies pomagają nam analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz umożliwiają łatwiejsze poruszanie się po Serwisie.
 • Cookies reklamowe – ten rodzaj cookies pomaga nam dostarczać Ci odpowiednie reklamy oraz umożliwia badanie efektywności kampanii marketingowych reklamodawców poprzez analizowanie tego, w jaki sposób reagujesz na kierowaną do Ciebie reklamę. Takie pliki pomagają nam na przykład określić ile razy użytkownik kliknął w reklamę i odwiedził stronę internetową reklamodawcy.

Dodatkowo, w naszym Serwisie wykorzystujemy także sygnalizatory www (ang. web beacons), które stanowią małe elementy graficzne (zwane także jako „piksele śledzące” albo „czyste GIF-y”). Są one używane razem z plikami cookies do identyfikacji naszych użytkowników i ich zachowania.

Nasz Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji, w tym stron lub aplikacji naszych partnerów biznesowych. Pamiętaj, że strony internetowe innych podmiotów również mogą wykorzystywać cookies. Nie mamy wpływu na strony internetowe podmiotów trzecich i nie jesteśmy odpowiedzialni za cookies, które zbierają lub do których mają dostęp. Klikając na odnośnik lub aplikację, pamiętaj, że każda z nich ma własną politykę cookies. Z tego powodu prosimy, abyś przed rozpoczęciem korzystania z innych stron internetowych lub aplikacji zapoznał się z ich politykami cookies.

 

   4. Czy w naszym Serwisie mamy cookies podmiotów trzecich lub wtyczki (plug-ins)?

Podmioty trzecie takie jak sieci reklamowe i dostawcy usług zewnętrznych, zajmujący się np. analizą ruchu w sieci, mogą wykorzystywać cookies, sygnalizatory www, narzędzia software development kits (SDKs) lub inne pokrewne technologie do zbierania informacji na temat Twojej wizyty w Serwisie. Informacje są wykorzystywane do tego, aby dostarczyć Ci odpowiedniejsze reklamy w naszym Serwisie lub w innych miejscach w Internecie. Nie mamy kontroli nad korzystaniem przez podmioty trzecie z cookies, które są zarządzane zgodnie z politykami prywatności/cookies tych podmiotów trzecich.

Poniżej przedstawiamy listę podmiotów trzecich, którym umożliwiamy zapisywanie cookies lub innych technologii na Twoim urządzeniu.

Dostawcy usług analitycznych: W celu lepszego zrozumienia tego jak działa nasz Serwis, współpracujemy z różnymi dostawcami usług analitycznych. Umożliwiamy dostawcom usług analitycznych takim jak Google i Facebook Analytics wykorzystywanie cookies, SDKs i innych pokrewnych technologii. Więcej informacji na temat tego, jak Google i Facebook wykorzystują Twoje dane, znajdziesz tutaj:

https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/

https://www.facebook.com/about/privacy/update

Partnerzy reklamowi: Nasi partnerzy reklamowi tacy jak DoubleClick, Criteo, RTB House, Index Exchange, OpenX itp. mogą używać cookies reklamowych w celu wyświetlania reklam, które ich zdaniem będą dla Ciebie najbardziej interesujące, oraz w celu mierzenia efektywności takich reklam w naszym Serwisie.

Wtyczki („plug-ins”) podmiotów trzecich:

Nasz Serwis wykorzystuje także wtyczki („plug-ins”) podmiotów trzecich w formie przycisków “Udostępnij” w serwisie Facebook, Twitter i Whatsapp. Po kliknięciu w ten przycisk Twoja Oferta może zostać udostępniona w serwisach podmiotów trzecich, pod warunkiem, że jesteś zalogowany w tych serwisach. Podmioty trzecie mogą być w stanie połączyć Twoją aktywność w naszym Serwisie z kontem, które posiadasz w ich portalach. Dlatego prosimy, abyś przed kliknięciem w przycisk Udostępnij uważnie zapoznał się z politykami prywatności podmiotów trzecich.

 

   5. Co możesz zrobić aby usunąć, wyłączyć lub zablokować cookies?

Twoja przeglądarka internetowa zazwyczaj zapewnia Ci informacje na temat tego w jaki sposób możesz odrzucić, usunąć lub zablokować cookies. Poniżej znajdziesz odnośniki, które przekierują Cię do odpowiednich informacji związanych z kilkoma, najbardziej popularnymi przeglądarkami:

Możesz zrezygnować z cookies podmiotów trzecich wykorzystywanych w Google Analytics zmieniając ustawienia reklam albo przez narzędzie udostępnione tutaj: https://adssettings.google.com

Możesz zrezygnować z cookies odpowiedzialnych za śledzenie Twoich zainteresowań i umieszczanych przez dostawców treści reklamowych, korzystając z następujących stron zarządzanych przez Digital Advertising Alliance:

Dodatkowo, możesz zmienić ustawienia Twojego urządzenia mobilnego w celu kontroli tego, czy będziesz widział reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań.

Pamiętaj, jeśli zdecydujesz się zablokować cookies wykorzystywane w naszym Serwisie, możesz nie mieć dostępu do wszystkich lub niektórych świadczonych przez nas usług, np. nie będziesz mógł zapisać indywidualnych ustawień, takich jak dane potrzebne do zalogowania.

 

   6. Dane kontaktowe

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizowania swoich praw, możesz skontaktować się z nami przez za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

 

Załącznik nr 3 Usługi Zakazane

 

 1. Zabronione jest zamieszczanie Ofert zawierających:
  1. treści sugerujące, że za wykonanie pracy Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia lub otrzyma je w formie barteru,
  2. konkursy polegające na wykonaniu całości lub części Usługi przez wszystkich zainteresowanych wykonawców, spośród których Zlecający wybierze i wynagrodzi tylko wybranych,
  3. oferty dodawania opinii, komentarzy i ocen.
  2. Zabronione jest zamieszczanie w ramach Zapytań, Profilu lub Twojej strony treści zawierających:
  1. treści reklamujące strony internetowe lub serwisy konkurencyjne wobec Fixly,
  2. zachęty do współpracy przy tworzeniu tzw. łańcuszków czy piramid finansowych,
  3. treści naruszające prawa osób trzecich, w szczególności zawierające dane osobowe, teleadresowe oraz korespondencję lub treści rozmów telefonicznych bez zgody osób zainteresowanych,
  4. słowa, wyrażenia bądź zwroty, obraźliwe, wulgarne lub naruszające powszechnie przyjęte normy obyczajowe, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania,
  5. wypowiedzi zagrażające naruszeniem lub naruszające obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, dobra osobiste, a także interesy Operatora lub podmiotów z nim współpracujących, stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji.
  6. dane kontaktowe oraz odnośniki do zewnętrznych stron internetowych w miejscach innych niż wyraźnie do tego przeznaczone w ramach Profilu lub Twojej strony (Premium) z zastrzeżeniem, iż każdorazowo dane kontaktowe oraz odnośnik do zewnętrznej strony internetowej muszą być zgodne z pkt. 3.7. Regulaminu,
  7. odnośniki do zewnętrznych profili społecznościowych, chmur lub dysków sieciowych, 
  Zabronione jest również umieszczanie na banerach (w ramach Twojej strony Premium) zawierających dane kontaktowe lub odnośniki do zewnętrznych stron internetowych przy czym treści umieszczone na banerze muszą być zgodne z Regulaminem, w szczególności z pkt. 3.7. Regulaminu
  3. Zabronione jest zamieszczanie Zapytań lub Ofert zawierających:
  1. treści stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji,
  2. propozycje o charakterze towarzyskim
  3. prywatne opinie Wykonawcy dotyczące Usługi lub Zlecającego,
  4. słowa, wyrażenia bądź zwroty, które zostały użyte niezgodnie z normami obyczajowymi,
  5. treści zagrażające naruszeniem lub naruszające prawo, w tym dobra osobiste
  6. treści niezwiązane bezpośrednio z oferowaną usługą,
  7. oferty pracy oraz poszukiwania pracy,
  8. propozycje pisania prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań i innych prac tego typu oraz usług związanych z tworzeniem takich prac,
  9. oferty kupna, nieodpłatnego przyjęcia, sprzedaży i wymiany przedmiotów (nie dotyczy usług hurtowego skupu jednego typu przedmiotów),
  10. jakiekolwiek konkursy i akcje promocyjne, w szczególności te wymagające od uczestników poniesienia określonych kosztów,
  11. propozycje wykonywania czynności zabronionych przez prawo.
  4. Zabronione jest wykorzystywanie mechanizmów mogących zakłócić innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu, w szczególności zabronione jest:
  1. wczytywanie i osadzanie w Zapytaniu, Profilu lub na Twojej stronie stron internetowych, które nie są bezpośrednio związane z przedmiotem usługi;
  2. automatyczne przekierowywanie na inną stronę internetową w momencie wyświetlania opisu Zapytania, Profilu lub Twojej strony;
  3. niebezpieczne dla Użytkowników lub funkcjonowania Serwisu odczytywanie lub generowanie plików "cookies";
  4. automatyczne otwieranie okien przeglądarki lub okien dialogowych w momencie wyświetlenia Zapytania, Profilu lub Twojej strony lub przy próbie jego opuszczenia;
  5. przemieszczanie, blokowanie, zakrywanie lub dublowanie stałych elementów każdej strony zawierającej opis Zapytania, Profilu lub Twojej strony;
  6. zakłócanie i manipulowanie procesem składania Ofert przez Użytkowników;
  7. zdalne instalowanie na komputerach innych Użytkowników programów komputerowych bez ich wiedzy i zgody;
  8. działania wprowadzające innych Użytkowników w błąd.

 

Załącznik nr 4 Usługi dodatkowe i Pakiety

 1. Serwis Fixly umożliwia Wykonawcom skorzystanie z następujących, płatnych Usług dodatkowych: Wysyłaj szóstą ofertę, Zwiększ swój zasięg, Wyprzedź innych, Odkryj numer oraz Twoja strona Premium.
 2. Niektóre z Usług dodatkowych można zakupić wyłącznie w ramach Pakietów. Opis i cena Pakietów jak również dostępność i cena Usług dodatkowych, które można nabywać poza Pakietami oraz określone zostały w pkt. 11.
 3. Usługa Wysyłaj szóstą ofertę umożliwia Wykonawcy złożenia szóstej, dodatkowej Oferty na Zapytanie Zlecającego. O skutecznym złożeniu dodatkowej Oferty decyduje kolejność jej zarejestrowania w Serwisie.
 4. Usługa Zwiększ swój zasięg umożliwia Wykonawcy dostęp do Zapytań składanych przez Zlecających znajdujących się poza obrębem 50 km od miejsca wskazanego przy rejestracji przez Wykonawcę.
 5. Usługa Wyprzedź innych umożliwia Wykonawcy otrzymanie wcześniejszego powiadomienia o umieszczonym przez Zlecającego nowym Zapytaniu w Serwisie zgodnie ze wskazanym przez Wykonawcę zakresem świadczonych usług.
 6. Usługa Odkryj numer umożliwia Wykonawcy dostęp do numeru telefonu Zlecającego, któremu Wykonawca złożył Ofertę. Usługa Odkryj numer dotyczy wyłącznie Zlecających, którzy udostępnili swój numer telefonu Fixly i nie zrezygnowali z opcji jego dalszego udostępniania Wykonawcom.
 7. Opłata za usługę Odkryj numer może odbywać się wyłącznie z wykorzystaniem punktów Fixly. Operator zastrzega, że za każde odkrycie numeru telefonu Zlecającego, może zostać wprowadzona opłata, która wynosi maksymalnie 10 punktów Fixly.
 8. Usługa Twoja strona Premium umożliwia Wykonawcy skorzystanie z możliwości uzupełnienia Twojej strony w Serwisie Fixly - w przeznaczonych do tego miejscach - o wybrany przez Wykonawcę baner (z zastrzeżeniem jego technicznej zgodności z wymogami Serwisu), dedykowany adres URL strony internetowej Wykonawcy jak również dodatkowe dane, które udostępniane będą zarówno zarejestrowanym  Użytkownikom jak i niezarejestrowanym odwiedzającym, w szczególności o dane kontaktowe, które mogą zostać wykorzystane do kontaktu z Wykonawcą poza Serwisem (tj. wyłącza w określonym zakresie zastosowanie pkt. 5.15 Regulaminu Fixly).
 9. W celu skorzystania z oferowanych Usług dodatkowych, Wykonawca samodzielnie dokonuje aktywacji w Serwisie Fixly wybranych przez siebie usług.
 10. Aktywacja Usług dodatkowych dotyczy tylko jednego Konta Wykonawcy.
 11. Cennik i dostępność usług

 

Cennik Pakietów

 

Oferta Bez limitu

300 Punktów

160 Punktów

80 Punktów

Liczba punktów:

bez limitu

300

160

80

Ważność punktów:

30 dni

180 dni

180 dni

180 dni

Usługi dodatkowe w pakiecie:

Twoja strona Premium

Wysyłaj szóstą ofertę

Wyprzedź innych

Zwiększ swój zasięg

Twoja strona Premium

Wysyłaj szóstą ofertę

Wyprzedź innych

Twoja strona Premium

Wysyłaj szóstą ofertę

Brak usług dodatkowych w pakiecie

Ważność usług dodatkowych:

30 dni

30 dni

30 dni

 

Cena brutto:

999 zł

399 zł

249 zł

119 zł

Cennik Usług dodatkowych nabywanych poza Pakietami

 

Wysyłaj szóstą ofertę

Wyprzedź innych

Zwiększ swój zasięg

Twoja strona Premium

Cena brutto:

149 zł

99 zł

99 zł

49 zł

Ważność usługi:

30 dni

30 dni

30 dni

30 dni


W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: kontakt@fixly.pl Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.Załącznik nr 5 Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

 

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (gdy dokonałeś aktywacji emisji Zapytania lub Profilu).

 

OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Grupa OLX sp. z o. o.

 1. Królowej Jadwigi 43

61-872 Poznań

kontakt@fixly.pl

 

Ja ___________________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Fixly.pl. Data zawarcia Umowy to ___________________________________

 

Załącznik nr 6 Faktury w wersji elektronicznej

 1. Użytkownicy w celu otrzymania faktur powinni zadeklarować ten fakt, korzystając z odnośnika "Chcę otrzymać Fakturę VAT" dostępnego po dokonaniu zakupu Usługi Płatnej lub podając dane do faktury na Koncie w zakładce Ustawienia.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik nie wybierze „chcę otrzymać fakturę VAT”, w późniejszym okresie nie będzie miał możliwości otrzymania faktury VAT na firmę za Usługę Płatną do której nie wybrał wariantu "chcę otrzymać fakturę VAT", chyba że przypisał dane do faktury na swoim Koncie w zakładce Ustawienia - w takim przypadku faktury będą generowane automatycznie dla każdej Usługi Płatnej. 
 3. Faktura dla Użytkownika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej jest wystawiana na jego żądanie zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Do każdej usługi należy zgłosić odrębne żądanie wystawienia faktury VAT. Jeśli żądanie wystawienia faktury VAT zostanie zgłoszone po upływie wskazanego 3-miesięcznego terminu, Fixly nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT.
 4. Kolejne faktury będą wystawiane wyłącznie na dane wskazane przy pierwszej transakcji, przy której Użytkownik skorzystał z odnośnika „chcę otrzymać Fakturę VAT”. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych zapisanych na Koncie niezbędnych do wystawienia przez Fixly faktury VAT. W celu aktualizacji danych zapisanych na Koncie, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta przed dokonaniem zakupu Usługi Płatnej.
 5. Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
 6. Fixly na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie udostępnia Użytkownikowi faktury VAT w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur VAT, w szczególności poprzez zapisanie ich w formacie pliku PDF  (Portable Document Format) oraz udostępnienie ich Użytkownikowi z pozycji Konta, umożliwiając ich pobranie przez Użytkownika.
 7. Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.
 8. Faktury w formie elektronicznej będą dostępne w panelu administracyjnym konta Użytkownika przez okres 3 lat od ich wystawienia.
 9. W przypadku:
 • udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, oraz
 • zwracanej nabywcy całości lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło,
 • stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze

Fixly na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie wystawia na rzecz Użytkownika fakturę korygującą VAT zmniejszającą.

10. Wystawienie faktury korygującej, określonej w pkt 9, poprzedzone jest przesłaniem przez Fixly informacji o obniżeniu wynagrodzenia lub kwoty VAT. W przypadku gdy taka obniżka jest skutkiem pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, informacja ta znajdować będzie się w odpowiedzi Fixly w sprawie reklamacji.

11. Informacja o obniżeniu wynagrodzenia lub kwoty VAT, o której mowa w punkcie 9, jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres email przypisany do Konta, chyba że Użytkownik zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi Fixly w sprawie reklamacji, pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji. W takiej sytuacji informacja ta oprócz wysłania jej pocztą elektroniczną wysyłana jest też w formie papierowej.

12. Przesłanie informacji o obniżeniu wynagrodzenia lub kwoty VAT, o której mowa w punkcie 9, nie wymaga akceptacji i oznacza spełnienie warunków tego obniżenia.