Jak możemy pomóc?

Moje Fixly
od

Jak możemy pomóc?

Site is offline. Click here for more info.

Polityka przetwarzania danych w sektorze B2B i w kontaktach z mediami

Polityka przetwarzania danych w sektorze B2B i w kontaktach z mediami

W celu wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) Grupa OLX Sp. z o.o. (dalej: „my”, „OLX”, „Spółka”) informuje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych.

Spis treści

 

Administrator danych

Zakres i źródła danych

Cele i podstawa prawna przetwarzania

Przedsiębiorcy

Pracownicy naszych partnerów biznesowych oraz pełnomocnicy

Przedstawiciele mediów

Obowiązek podania danych

Odbiorcy danych

Okresy przechowywania danych

Twoje prawa

Przekazywanie danych do państw trzecich

 

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-872 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 43.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji swoich praw skontaktuj się z naszym Działem Prywatności wykorzystując Formularz Kontaktowy dostępny w sekcji Pomoc na stronie: https://pomoc.olx.pl/hc/pl. Jeżeli chcesz skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz również wysłać list na nasz adres: Grupa OLX Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań.

Zakres i źródła danych:

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Twoje dane zawarte w umowach biznesowych podpisanych z naszą Spółką, informacje jakie przekazał nam Twój pracodawca w związku z wykonywaniem takich umów lub informacje jakie zawiera korespondencja, którą z nami prowadzisz. Możemy zbierać również informacje związane z Twoimi wizytami w naszej siedzibie (np. imię, nazwisko, data i czas trwania wizyty).

Cele i podstawa prawna przetwarzania:

W zależności od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, który jest związany z nami umową (lub zmierza do jej zawarcia), pracownikiem takiego pracodawcy albo przedstawicielem mediów, przetwarzamy Twoje dane osobowe na różnych podstawach i w różnych celach.

1. Przedsiębiorcy

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu podjęcia na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia stosownej umowy z naszą Spółką. W sytuacji, gdy taka umowa została już zawarta, Twoje dane są przez nas wykorzystywane w ramach realizacji jej postanowień. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka niezbędności do zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Twoje dane osobowe są przetwarzane również w celu wypełniania obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów, takich jak przepisy prawa podatkowego, ustawa o rachunkowości, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa AML). Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji obowiązków nałożonych na administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W niektórych sytuacjach przetwarzanie Twoich danych jest lub może okazać się również konieczne ze względu na realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających w szczególności na:

  • Prowadzeniu działalności marketingowej. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktów handlowych i przedstawieniu Ci oferty naszych usług. W niektórych przypadkach stosujemy profilowanie, aby w maksymalnym stopniu dopasować naszą ofertę do Twoich zainteresowań, potrzeb lub racjonalnych oczekiwań. Komunikację marketingową wykorzystującą urządzenia telekomunikacyjne lub pocztę e-mail prowadzimy wyłącznie, gdy wyraziłeś na to swoją odrębną zgodę, którą zawsze możesz wycofać w dowolnym momencie lub odmówić jej udzielenia.
  • W celach ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, które mogą powstać w związku z naszą współpracą biznesową.
  • W celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych przez nas usług oraz polepszaniem wizerunku naszej Spółki w kontaktach biznesowych.

Podstawą prawną powyższych działań jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Pracownicy naszych partnerów biznesowych oraz pełnomocnicy

Otrzymujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z realizacją umów, które łączą nas z Twoim pracodawcą (lub podmiotem, dla którego świadczysz usługi). Przetwarzanie Twoich danych jest konieczne np. do prowadzenia bieżącej korespondencji lub komunikacji, organizacji spotkań biznesowych, poinformowania ochrony naszego budynku o Twojej wizycie. Dodatkowo, możemy przetwarzać w celach ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu sprawnej realizacji naszych umów biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Przedstawiciele mediów

Jeżeli jesteś przedstawicielem mediów, pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu nawiązywania kontaktów prasowych oraz prowadzenia stosownej komunikacji, organizacji różnego rodzaju konferencji, spotkań oraz innych wydarzeń dotyczących naszej działalności. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na sprawnej obsłudze działu prasowego OLX (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W ramach niektórych wydarzeń organizowanych przez naszą Spółkę możemy również prosić o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W takich sytuacjach zapewniamy, aby Twoja zgoda była dobrowolna. Wyrażoną zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Nagrywanie rozmów telefonicznych

W przypadku kontaktu telefonicznego zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy z naszymi pracownikami lub przedstawicielami. Informujemy, że w przypadku kontaktów telefonicznych wszystkie rozmowy są nagrywane. Jeżeli sprzeciwiasz się nagrywaniu rozmów telefonicznych, rozmowa nie będzie kontynuowana, a Ty możesz skorzystać z innych dostępnych form komunikacji

Obowiązek podania danych

Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Brak podania przez Ciebie danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez nas usług.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom wspierającym naszą Spółkę w procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz OLX (np. firmy odpowiadające za dostarczenie systemów informatycznych, firmy prowadzące w naszym imieniu działalność marketingową).

Okresy przechowywania danych:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkretnych celów przetwarzania. W sytuacji, gdy Twoje dane osobowe nie są potrzebne do realizacji wszystkich zidentyfikowanych celów przetwarzania zostaną usunięte lub zanonimizowane. Nasza Spółka dokonuje okresowych przeglądów przetwarzanych danych osobowych oraz usuwa je zgodnie z aktualnie obowiązującą polityką retencji.

Przykładowo, dane związane z rozliczeniami finansowymi są przez nas przetwarzane przez okres 5 lat od daty powstania zobowiązania podatkowego, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Twoje prawa

W zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

  • DOSTĘP DO DANYCH: Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, co do zasady najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od zgłoszenia żądania;
  • SPROSTOWANIE DANYCH: Możesz żądać od nas sprostowania niepoprawnych lub nieaktualnych danych osobowych;
  • USUNIĘCIE DANYCH: Możesz żądać od nas usunięcia danych osobowych w pewnych przypadkach, mając na uwadze, że OLX musi przestrzegać wymogów prawnych dotyczących retencji danych związanych z obowiązującymi przepisami;
  • WYCOFANIE ZGODY: Możesz wycofać wszelkie zgody na przetwarzanie danych, których nam udzieliłeś i uniemożliwić dalsze przetwarzanie, jeżeli nie istnieją inne uzasadnione podstawy, na podstawie których OLX może przetwarzać Twoje dane osobowe;
  • OGRANICZENIE PRZETWARZANIA: W pewnych przypadkach określonych w art. 18 RODO możesz wymagać, aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone;
  • PRZENOSZENIE DANYCH: Możesz zwrócić się do nas o przesłanie kopii Twoich danych osobowych w takiej formie, abyś mógł przesłać ją stronie trzeciej;
  • SPRZECIW: Masz prawo, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją w dowolnej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu); dotyczy to również wszelkiego profilowania w rozumieniu art. 4 ust. 4 RODO opartego na takim przetwarzaniu. Jeśli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy mogli wykazać, że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub że przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo skontaktować się z właściwym organem nadzorczym. W Polsce takim organem jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

W związku z tym, że należymy do grupy kapitałowej o globalnym zasięgu, możemy przekazywać Twoje dane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

W sytuacjach, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG, gwarantujemy, że podobny poziom ochrony jest zapewniony przez wprowadzenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:

Kontaktując się z nami możesz otrzymać kopię odpowiednich zabezpieczeń.