Jak możemy pomóc?

Moje Fixly
od

Jak możemy pomóc?

Site is offline. Click here for more info.

Fixly Pomoc Sąsiedzka

Regulamin Fixly Pomoc Sąsiedzka
1. Postanowienia wstępne
2. Definicje
3. Ogólne warunki korzystania z usług w kategorii Pomoc Sąsiedzka
4. Zasady redagowania Profilu, zamieszczania Zapytań, Usług i Ofert
5. Zasady odpowiedzialności
6. Postępowanie reklamacyjne
7. Postanowienia końcowe
Załącznik do Regulaminu
Załącznik nr 1 - Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu
1. Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa zasady świadczenia przez spółkę Grupa OLX sp. z o. o. na rzecz
Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich Zapytań lub
Ofert w ramach kategorii Fixly Pomoc Sąsiedzka w Serwisie Fixly.
2. Serwis Fixly jest dostępny na stronie internetowej: fixly.pl oraz przez aplikację mobilną
dostarczoną przez Operatora. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu
Fixly jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w
powszechnie używaną przeglądarkę internetową. Za dostęp do aplikacji z urządzeń
mobilnych operator telekomunikacyjny może naliczyć dodatkową opłatę.
2. Definicje
1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
1. Operator — Grupa OLX sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (ul.
Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań), wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568963, NIP:
7792433421, wysokość kapitału zakładowego 1 000 000 zł, z którym
Użytkownik może kontaktować się pod adresem kontakt@fixly.pl ;
2. Serwis Fixly albo Serwis – internetowy serwis pod nazwą Fixly,
prowadzony przez Operatora w języku polskim, dostępny w domenie
internetowej fixly.pl oraz przez aplikację mobilną;
3. Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada
pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca
jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we
własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w
trybie przewidzianym w Regulaminie Serwisu Fixly utworzyła Konto;
4. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za
pomocą jednego adresu e-mail albo numeru telefonu komórkowego,
część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać
określonych działań w ramach Serwisu;
5. Profil – informacja dostępna w Serwisie dotycząca Ochotnika lub
Zlecającego;
6. Ochotnik – Użytkownik, który świadczy Usługi wskazane w ramach
Profilu;
7. Zlecający – Użytkownik, który umieścił Zapytanie w celu znalezienia
Ochotnika do wykonania określonej Usługi;
8. Pomoc Sąsiedzka - kategoria w Serwisie Fixly przeznaczona do
umożliwienia kontaktu między Zlecającym a Ochotnikiem w celu
udzielania bezpłatnej pomocy Zlecającemu przez Ochotnika w
bieżących sprawach życia codziennego;
9. Usługa lub Usługi w kategorii Pomoc Sąsiedzka – oferowana do
wykonania przez Ochotnika czynność, opisana w ramach Profilu
Ochotnika polegająca m. in. na zrobieniu zakupów spożywczych,
wyprowadzeniu psa, zrobieniu zakupów w aptece, wyniesieniu
śmieci, przeprowadzeniu rozmowy;
10. Zapytanie - informacja umieszczana przez Zlecającego w Serwisie,
w celu poszukiwania Ochotnika zainteresowanego wykonaniem
czynności w ramach zakresu danej Usługi;
11. Oferta – propozycja zawarcia umowy na wykonanie konkretnych
czynności w ramach Usługi, składana Zlecającemu przez Ochotnika,
zawierająca szczegóły dotyczące realizacji Usługi, o której mowa w
Zapytaniu;
12. Opinia – subiektywna wypowiedź Zlecającego odnosząca się m.in.
do jakości pracy i współpracy z Ochotnikiem oraz oferowanej lub
wykonanej przez niego Usługi;
13. Regulamin – niniejszy dokument;
14. Regulamin Serwisu Fixly - dokument określający warunki
korzystania z Serwisu Fixly.
3. Ogólne warunki korzystania z kategorii Pomoc Sąsiedzka
1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkowników Usługi
Pomoc Sąsiedzka polegającej na umożliwieniu kontaktu pomiędzy Ochotnikami i
Zlecającymi oraz umożliwianiu dokonania wyboru Ochotnika przez Zlecającego.
2. Korzystanie z Usługi Pomoc Sąsiedzka wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz
Regulaminu Serwisu Fixly.
3. Świadczenie Usług z kategorii Pomoc Sąsiedzka odbywa się nieodpłatnie.
4. Kontakt inicjuje Zlecający umieszczając w Serwisie Zapytanie, którego treść jest
samodzielnie ustalana przez Zlecającego w ramach kryteriów wskazanych przez Serwis.
5. Treść Zapytania powinna nawiązywać do jednej z Usług w ramach kategorii Pomoc
Sąsiedzka oferowanych przez Ochotników oraz nie może wprowadzać w błąd potencjalnych
Ochotników, w szczególności co do zakresu prac do wykonania.
6. Zlecający odpowiada za zgodność Zapytania ze stanem faktycznym oraz umieszczenie w
nim wszystkich informacji istotnych dla złożenia Oferty przez Ochotnika.
7. Zamieszczenie Zapytania powinno odzwierciedlać rzeczywiste zapotrzebowanie i zamiar
skorzystania z Usługi, której Zapytanie dotyczy oraz nie może naruszać powszechnie
obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa
Zdrowia oraz WHO.
8. Zapytanie dostępne jest dla wszystkich Ochotników, których informacje umieszczone w
Profilu, w tym zakres oferowanych Usług w ramach kategorii Pomoc Sąsiedzka, odpowiadają
kryteriom wskazanym w Zapytaniu tego Zlecającego.
9. Ochotnik zobowiązany jest zachowywać podstawowe zasady profilaktyki zdrowotnej
podczas świadczenia Usług oraz w przypadku wystąpienia symptomów choroby takich jak
gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni czy zmęczenie, poinformować o nich Zlecającego.
4. Zasady redagowania Profilu, zamieszczania Zapytań, Usług i Ofert
1. W celu zamieszczenia Zapytania lub danych w Profilu:
1. Ochotnik posiadający Konto, po zalogowaniu w Serwisie powinien
uzupełnić Profil poprzez wypełnienie formularza dostępnego na
stronie Serwisu – opis powinien być zgodny z zasadami określonymi
w niniejszym Regulaminie,
2. Zlecający posiadający Konto, po zalogowaniu w Serwisie dokonuje
wyboru parametrów w celu utworzenia Zapytania poprzez
wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu – opis
powinien być zgodny z zasadami określonymi w niniejszym
Regulaminie.
2. Profil Zlecającego widoczny jest tylko dla Ochotników, którym zostało przesłane Zapytanie
Zlecającego.
3. Zamieszczenie przez Zlecającego Zapytania i założenie oraz prowadzenie Konta jest
bezpłatne.
4. Zamieszczone w Serwisie Zapytania zostają przesłane przez zautomatyzowane narzędzie
informatyczne do wszystkich Ochotników spełniających kryteria wskazane przez Zlecającego
w treści Zapytania. Zlecający po wysłaniu Zapytania otrzymuje w ramach Serwisu
potwierdzenie jego umieszczenia.
5. Zlecający otrzyma maksymalnie pięć Ofert Ochotników, którzy jako pierwsi złożyli Ofertę
Zlecającemu na jego Zapytanie.
6. Ochotnicy zainteresowani Zapytaniem składają Zlecającemu Ofertę. Po otrzymaniu Oferty,
Zlecający powinien dokonać wyboru Ochotnika i poinformować o tym Ochotnika. Następnie
Zlecający i Ochotnik ustalają między sobą dalszą formę kontaktu i termin zawarcia umowy
oraz innych postanowień w zależności od ich woli. Zapewnienie spełnienia szczególnych
wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zachowania formy pisemnej bądź innej
formy szczególnej dla ważności umowy, należy wyłącznie do stron umowy.
7. Publikacja Zapytania lub Oferty w Serwisie kończy się w następujących sytuacjach:
1. w przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji Zapytania przez
Użytkownika,
2. po upływie 24 godzin od momentu zamieszczenia Zapytania przez
Zlecającego,
3. z chwilą otrzymania przez Zlecającego 5 Ofert od Ochotników,
4. z chwilą kiedy Zlecający wystawi Opinię jednemu z Ochotników,
5. w momencie usunięcia Konta Zlecającego lub Ochotnika.
8. Treść Oferty powinna zawierać wymagane prawem informacje, w tym informacje wskazane
w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony praw konsumentów. Ochotnik ponosi
pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w Profilu i Ofercie, w tym jest odpowiedzialny
za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
9. Oferta pochodzi od Ochotnika i jest przez niego sformułowana.
10. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia Oferty bądź innych treści umieszczonych
przez Użytkownika w Serwisie lub zablokowania Konta w przypadku naruszenia przez
Użytkownika postanowień Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa, w szczególności w
przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub powzięcia wiarygodnej wiadomości o
bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności.
11. Operator ma prawo do usunięcia lub zablokowania Zapytania, Oferty, Profilu, Konta lub
innych materiałów lub przekazów, jeżeli naruszają one w jakikolwiek sposób postanowienia
Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawierają treści:
1. powszechnie uznane za obraźliwe,
2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
3. naruszające dobra osobiste, dobre obyczaje, prawa autorskie, prawa
ochronne do znaków towarowych lub inne prawa własności
intelektualnej,
4. szkodzące dobremu imieniu lub renomie Serwisu, Operatora,
5. wprowadzające w błąd.
5. Zasady odpowiedzialności
1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Zapytania lub Profilu w Serwisie nie
ingerując w formę i ich treść, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez
Strony umów związanych z treścią Zapytania, Oferty lub Profilu jak również za następstwa
działań podjętych przez Zlecającego, Ochotnika oraz osoby trzecie, a stanowiących
naruszenie Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność
danych podanych w Zapytaniu, Profilu i Ofercie oraz zdolność Zlecających i Ochotników do
realizacji umów zawartych w efekcie przyjęcia Oferty przez Zlecającego.
3. Operator nie odpowiada za:
1. brak zainteresowania przedmiotem Zapytania lub Profilu przez innych
Użytkowników;
2. niedokonanie wyboru Oferty przez Zlecającego lub niezawarcie
umowy przez Zlecającego mimo wyboru Oferty Ochotników;
3. realizację obowiązków Użytkowników wynikających z obowiązujących
przepisów prawa, w tym zwłaszcza chroniących prawa konsumentów.
4. działania Użytkowników niezgodne z zaleceniami Głównego Inspektora
Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz WHO.
4. Operator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że
Użytkownicy mają możliwość zawarcia lub wykonania tych Umów.
6. Postępowanie reklamacyjne
1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego
wykonania przez Operatora usługi określonej w punkcie 3.1 niniejszego Regulaminu, w
terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Zapytania lub Profilu bądź dnia, w którym emisja
powinna się zakończyć.
2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na
adres: kontakt@fixly.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Grupa OLX sp.
z o. o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań z dopiskiem "reklamacja Fixly pomoc
sąsiedzka".
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail albo numer
telefonu komórkowego Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Zapytania lub Profilu,
którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Zapytania lub
Profilu, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie
Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed
rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym
zakresie.
5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej
reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą
korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta albo zostanie
poinformowany telefonicznie.
7. Postanowienia końcowe
1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały
postanowienia Regulaminu Serwisu Fixly oraz przepisy powszechnie obowiązujące.
2. Akceptacji Regulaminu oraz świadczenia Usług w kategorii Pomoc Sąsiedzka nie poczytuje
się w żadnym przypadku za powstanie stosunku prawnego wolontariatu w rozumieniu
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie
Serwisu Fixly lub drogą elektroniczną. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym
przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie
Serwisu Fixly. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na
warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących. W
przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik posiadający Konto w Serwisie
może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym z zastrzeżeniem, że Umowa
ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu emisji wszystkich Zapytań. W celu wypowiedzenia
Umowy Użytkownik powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail:
kontakt@fixly.pl
Załącznik nr 1 Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu
W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenia Konta lub akceptacji Regulaminu Fixly Pomoc
Sąsiedzka) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z
umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: kontakt@fixly.pl Możesz
skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.
UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy wykonaliśmy w pełni usługę za
Twoją wyraźną zgodą (gdy dokonałeś aktywacji emisji Zapytania lub Profilu).
OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w
przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Grupa OLX sp. z o. o.
Królowej Jadwigi 43
61-872 Poznań
kontakt@fixly.pl
Ja ___________________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy
o świadczenie usług w ramach kategorii Pomoc Sąsiedzka w Serwisie Fixly. Data zawarcia Umowy
to ___________________________________

 

------------------------------------------------------------------------

Nie możesz wychodzić z domu i potrzebujesz pomocy ze zrobieniem zakupów czy wyprowadzeniem psa?

Masz czas i możliwości, żeby bezpiecznie pomóc komuś, kto nie może wyjść z domu?

Na https://fixly.pl/pomoc-sasiedzka można dodać zapytanie o pomoc dla siebie bądź swoich najbliższych, np. starszych rodziców, mieszkających samotnie w innym mieście. Wystarczy wypełnić krótki formularz i wysłać go do ochotników z najbliższej okolicy. Z kolei osoby, zainteresowane udzielaniem pomocy mogą w kilka minut założyć konto i dołączyć do grona osób, które mogą i chcą pomóc.

Bądź odpowiedzialny

Jeśli jesteś osobą starszą, masz problemy ze zdrowiem albo po prostu gorzej się czujesz - zostań w domu. Wychodząc, nawet do sklepu czy z psem, narażasz siebie i innych.

Często myj ręce

Mycie rąk mydłem przez ok. pół minuty pozwala pozbyć się z ich powierzchni wirusów. Myj dokładnie ręce po każdym wyjściu z domu. Pamiętaj też, by nie dotykać dłońmi twarzy.

Zachowaj dystans

Jeśli znajdziesz się wśród ludzi, zachowaj przynajmniej 2 metry odległości od innych. To bezpieczny dystans, dzięki któremu możesz uniknąć zarażenia drogą kropelkową.